Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výkon rozhodnutí v správnom práve

Tento predmet je zameraný na jednotlivé inštitúty a priebeh správnej exekúcie.  V priebehu semestra budú študenti oboznámení s vybranou problematikou správnej exekúcie.  Cieľom tohto predmetu je oboznámenie študentov s teoretickými východiskami problematiky správnej exekúcie a následnou aplikáciou tohto konania v praxi. Ťažiskom tohto predmetu je príprava študentov na aplikovanie získaných vedomostí pri praktickom využití získaných poznatkov.

 

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici