RSS RSS print

Správne právo procesné II.

Správne právo procesné II. je zamerané na oboznámenie študentov s osobitnými správnymi konaniami, definovaním procesných inštitútov v rámci konkrétnych typov správnych konaní a aplikáciou ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej ako Správny poriadok)  na jednotlivé osobitné správne konania. Cieľom tohto predmetu je oboznámenie študentov s vybranými správnymi konaniami na úseku správneho práva, a to konaniami, v rámci ktorých je procesný  postup  odlišne upravený od Správneho poriadku a  taktiež s konaniami, pri ktorých je Správny poriadok použitý subsidiárne. 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB