RSS RSS print

Správne právo procesné I.

Správne právo procesné I. je zamerané na základný právny predpis, ktorý upravuje správne konanie, a to zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. V priebehu semestra budú študenti oboznámení so základnými inštitútmi  a jednotlivými štádiami správneho konania. Cieľom tohto predmetu je nielen všeobecný správny proces, ale aj uplatnenie aplikácie jednotlivých ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov v osobitných správnych

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB