RSS RSS print

Právo životného prostredia

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami ekologickej politiky a právnych predpisov, upravujúcich túto oblasť. Dôraz je kladený na ústavný a medzinárodnoprávny rámec, venuje pozornosť jeho teoreticko - právnym aspektom. Z hľadiska časovej postupnosti výučby sú prednášky a cvičenia venované postupne úvodu do práva životného prostredia, základným pojmom zodpovednosti v práve životného prostredia, sankciám, následne jednotlivým právnym predpisom v tomto odvetví práva a napokon medzinárodnej a európskej právnej úprave ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Prílohy ku stránke:
  1. PžP - okruhy otázok.docx Okruhy otázok (32 KB)
  2. Sylaby PŽP.doc Sylaby PŽP.doc (109 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela