RSS RSS print

Katastrálne konanie

Katastrálne konanie je zamerané na konania na úseku katastra nehnuteľností.  V priebehu semestra budú študenti oboznámení s jednotlivými inštitútmi katastrálneho konania, charakteristickými znakmi týchto konaní a taktiež s obsahom a predmetom katastra nehnuteľností.  Cieľom tohto predmetu je oboznámenie študentov s teoretickými východiskami problematiky katastra nehnuteľností a následnou aplikáciou týchto inštitútov v praxi. Ťažiskom tohto predmetu je príprava študentov na aplikovanie získaných vedomostí pri praktickom využití získaných poznatkov.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB