RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra finančného a správneho práva sa zameriava na výučbu ťažiskových predmetov tak bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia. Finančné právo a správne právo sú samostatnými odvetviami právneho poriadku, pričom upravujú najmä otázky spojené s fungovaním, činnosťou, hospodárením a kontrolou orgánov verejnej správy, činnosťou a fungovaním centrálnych bánk, postavením a činnosťou tzv. dohliadaných subjektov finančného trhu. Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje nielen výučbu povinných predmetov, ktorými sú finančné právo a správne právo,  ale aj doplňujúcich predmetov, ktoré sú zamerané na  daňové právo, správne súdnictvo, katastrálne konanie, pozemkové právo, právo životného prostredia, obchodovanie na finančných trhoch a  základy financií a ekonómie.

Znalosti týkajúce sa otázok spojených s činnosťou verejnej správy sú nesporne potrebné pre úspešnú prax absolventa právnickej fakulty, a to nielen v oblasti verejnej správy, ale aj pri zastupovaní klientov pri výkone advokácie, notárskej činnosti, resp. exekučnej činnosti.

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote, a to v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k  zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách.

Cieľom katedry je prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami jednotlivých pedagógov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela