RSS RSS print

Katedra finančného a správneho práva

Kde nás nájdete:

Katedra finančného a správneho práva
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra finančného a správneho práva sa zameriava na výučbu ťažiskových predmetov tak bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia. Finančné právo a správne právo sú samostatnými odvetviami právneho poriadku, pričom upravujú najmä otázky spojené s fungovaním, činnosťou, hospodárením a kontrolou orgánov verejnej správy, činnosťou a fungovaním centrálnych bánk, postavením a činnosťou tzv. dohliadaných subjektov finančného trhu. Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje nielen výučbu povinných predmetov, ktorými sú finančné právo a správne právo,  ale aj doplňujúcich predmetov, ktoré sú zamerané na  daňové právo, správne súdnictvo, katastrálne konanie, pozemkové právo, právo životného prostredia, obchodovanie na finančných trhoch a  základy financií a ekonómie.

Znalosti týkajúce sa otázok spojených s činnosťou verejnej správy sú nesporne potrebné pre úspešnú prax absolventa právnickej fakulty, a to nielen v oblasti verejnej správy, ale aj pri zastupovaní klientov pri výkone advokácie, notárskej činnosti, resp. exekučnej činnosti.

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote, a to v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k  zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách.

Cieľom katedry je prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami jednotlivých pedagógov.

Členovia katedry

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Martin Píry, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Ing. Lucia Leitnerová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela