RSS RSS print

Témy na rigorózne konanie z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska

TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC Z DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA

NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

 

 

1.  Právo banských miest na území Slovenska.

2.  Stredoveké súkromné právo na Slovensku.

3.  Všeobecný rakúsky občiansky zákonník a uhorské právo.

4.  Unifikácia československého občianskeho a obchodného práva v rokoch 1918 – 1939.

5. Pripojenie Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu.

6. Vývoj občianskeho práva na Slovensku v rokoch 1948 – 1964.

7. Trestné právo v rokoch 1948 – 1968 na Slovensku.

8. Roľnícko-družstevné a pozemkové právo na Slovensku.

9. Politické a súdne procesy v období normalizácie.

10. Helsinský proces a Československo.

11. Slovenská republika na ceste k samostatnosti.

12. Vývoj slovenskej diplomacie.

 

 

Vlastnú tému je možné si zvoliť po súhlase predsedu rigoróznej komisie.

 

 

Banská Bystrica, 26.10.2016                                         JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela