Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právnická latinčina II.

Právnická latinčina je rozdelená na dva samostatné povinne voliteľné predmety, pričom úspešné absolvovanie Právnickej latinčiny I. je podmienkou pre Právnickú latinčinu II. Predmety v logickej i obsahovej nadväznosti ponúkajú osvojenie si základných gramatických a syntaktických pravidiel latinského jazyka. Cieľom je zvládnutie základnej právnej terminológie, s ktorou sa študenti stretávajú nielen pri predmetoch rímskeho a cirkevného práva, ale počas celého štúdia a neskôr i v praxi. Po absolvovaní predmetov budú študenti schopní samostatného prekladu bežných latinských výrokov, spojení a správneho použitia a porozumenia cudzích slov latinského pôvodu v odbornej i každodennej komunikácii. 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici