Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Cirkevné právo

Predmet má za úlohu priblížiť historický vývoj a súčasný pohľad na systém práva v rámci katolíckej cirkvi, poukázať na jeho odlišnosti od svetského práva. Možno ho tematicky rozdeliť na určitý všeobecný úvod do cirkevného práva a následné oboznámenie sa s jednotlivými inštitútmi, s dôrazom na právo rodinné a trestné. Výučba a zaradenie cirkevného práva do povinne – voliteľných predmetov je výrazom snahy o komplexné vzdelanie právnika v zmysle historicky zaužívaného titulu JUDr., t.j. iuris utriusque doctor (doktor obojakého – t.j. svetského i cirkevného práva). Absolvent bude ovládať základy kánonického práva, cenné v praktickej činnosti budúcich právnikov v štátnej kultovej (cirkevnej) správe, v cirkevnej správe (diecézne kúrie a archívy, farnosti, biskupská konferencia), v činnosti verejných i súkromných cirkevných združení. Znalosti kánonického práva dokáže študent aplikovať napr.  aj ako diplomat akreditovaný pri Apoštolskej Stolici. Absolvent tohto predmetu bude schopný správne reagovať v bežnom právnom kontakte s cirkevnými inštitúciami.

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici