RSS RSS print

Metodológia vedeckej práce - OZNAM

Oznamujem študentom 2. ročníka denného Mgr. štúdia, že ďalší blok spojenej prednášky z výberového predmetu Metodológia vedeckej práce sa uskutoční:

 v stredu 8. novembra 2017  

v čase od 14.40h  

v Malej prednáškovej sále.

 

Prosím študentov, aby si na výučbu vždy nosili Smernicu UMB č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici (vrátane Dodatku č. 1 k uvedenej smernici).   Ide o aktuálne platnú univerzitnú smernicu, ktorú si spolu so všetkými prílohami nájdete na web stránke Univerzitnej knižnice UMB www.library.umb.sk, alebo priamo na web stránke PrF UMB www.prf.umb.sk v časti Štúdium – Študijné predpisy – Smernice.

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB