RSS RSS print

Dejiny štátu a práva II. prednáška

Vážení študenti,

 

v prílohe nájdete  prednášku z predmetu Dejiny štátu a práva II , ktorá by bola podľa syláb odprednášaná v práve bežiacom týždni. V nadväznosti na prednášku, je Vám na vypracovanie daná nasledovná téma:

 

Právna analýza  zákona 299/1938 sb.  o autonómii Slovenskej krajiny

 

Link na predmetný zákon je nasledovný:

 

https://https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/7357/1/2/ustavni-zakon-c-299-1938-sb-o-autonomii-slovenskej-krajiny/ustavni-zakon-c-299-1938-sb-o-autonomii-slovenskej-krajiny

 

K doplneniu témy použite učebnicu a dokumenty:

1. MOSNÝ, P. a kol.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Banská Bystrica: PrF UMB, 2010.

2. HUBENÁK, L.: Dokumenty k DŠaP na území Slovenska II. PrF UMB, Banská Bystrica 1997

 

Vypracovanie zadanej témy bude po odvolaní mimoriadnej situácie odovzdané do rúk pedagógov na kontrolu.

 

V Banskej Bystrici 17. 3. 2020

 

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Mgr. Zuzana Mičková, PhD.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela