RSS RSS print

IV. Banskobystrická škola právnych dejín - 100 rokov od vzniku ČSR

Predchádzajúca fotografiaNasledujúca fotografia

Konferencia  venovaná stému výročiu vzniku Československa sa uskutočnila v dňoch 22.-23. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty UMB pod záštitou  Mult. Dr. h.c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku. Hlavným organizátorom tohto jedinečného podujatia bola naša Katedra dejín štátu a práva, ktorá už tradične  každý rok na jar organizuje historicko-právnu vedeckú konferenciu, od posledného ročníka označovanú súhrnným názvom: "Banskobystrická škola právnych dejín". V štvrtom ročníku organizácie tohto podujatia sa k domovskému usporiadateľovi naviac pridali ďalšie spolupracujúce pracoviská z jednotlivých fakúlt v rámci ČR a SR, čo tejto udalosti  dodalo nepochybne na výnimočnosti.  Medzi spoluorganizujúce pracoviská patrili Katedra dějín státu a práva Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, Katedra dejín štátu a práva  Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teórie práva a právnych dějin  Univerzity Palackého v Olomouci a v neposlednej rade Katedra teórie práva a sociálnych vied právnickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

O výraznej odozve a úspechu podujatia svedčí aj počet účastníkov konferencie, ktorých sa aktívne, či pasívne zúčastnilo vyše 60 a to nielen zo Slovenska a Čiech, ale i z Poľska.

 Konferencia mala i mediálnu podporu, keď bola z konferencie komerčnou televíziou odvysielaná reportáž a verejnoprávny rozhlas RTVS s účastníkmi konferencie naživo odvysielal diskusiu, v ktorej sa redaktor a účastníci konferencie  doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík , PhD., prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA a prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. zaoberali vývojom právneho systému  od obdobia 1. ČSR  až po súčasnosť, jeho vplyvu na súčasný stav, či  objasnením termínu právny historik a vymedzeniu jeho úloh. Následne boli nahrávané aj kratšie reportáže s ostatnými účastníkmi konferencie, ktoré boli pravidelne vysielané v nasledujúci týždeň.  Samotný program konferencie bol rozdelený do dvoch  rokovacích  dní.  Počas týchto dní  odznelo takmer 50 odborných príspevkov, ktoré prezentovali výsledky archívnych výskumov, objasňovali legislatívny vývoj jednotlivých právnych inštitútov, ponúkali historicko-právne analýzy špecifických problémov, prípadne poodkryli život jednotlivých významných  osobností, či skupín obyvateľstva.

Cenným výstupom a jedným z cieľov tohto nepochybne úspešného podujatia bude  konferenčný zborník, v ktorom budú mať všetci vystupujúci možnosť publikovať svoje príspevky a kolektívna monografia, ktorá vznikne výberom toho najlepšieho prezentovaného na konferencii.   Poslaním konferencie však určite nebola len prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti. Dôležitou súčasťou konferencie bolo minimálne v rovnakej miere i vytvorenie priestoru na nadviazanie, prehĺbenie a zintenzívnenie kontaktov a  spolupráce s kolegami z domácich i zahraničných univerzít. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela