Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

I. Banskobystrická škola právnych dejín - Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny

V uplynulých dňoch sa na pôde Právnickej fakulty UMB, pod záštitou dekana Mult. Dr. H. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA PRÍČIN A NÁSLEDKOV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY, organizovaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Prostredníctvom konferencie bol poskytnutý priestor na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z oblasti moderných dejín štátu a práva, pričom tematické zameranie sa prejavilo v multi-inštitucionálnom zložení v radoch prezentujúcich účastníkov, a rovnako aj návštevníkov rokovacej časti konferencie.
Konferencia, organizovaná Katedrou dejín štátu a práva, do budúcna vytvorila platformu na prehĺbenie existujúcej a nadviazanie novej spolupráce s domácimi i zahraničnými univerzitami, taktiež zintenzívnenie komunikácie medzi katedrami dejín štátu a práva jednotlivých právnických fakúlt a v neposlednom rade možnosť publikácie vedeckých štúdií v recenzovanom vedeckom zborníku.