RSS RSS print

VI. ročník - Ústavy v dejinách

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí záujemcovia o konferenciu,

vzhľadom na mimoriadne opatrenia Grémia dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v nadväznosti na mimoriadne opatrenia prijaté rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID–19, si Vám dovoľujeme oznámiť, že PrF UMB ruší všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch PrF UMB, resp. všetky podujatia organizované fakultou, a to až do odvolania.

Z uvedeného dôvodu sa neuskutoční ani medzinárodná vedecká konferencia organizovaná ako 6. ročník Banskobystrickej školy práva s názvom „Ústavy v dejinách“, ktorá sa mala konať v dňoch 26.-27.03.2020, a o ktorej bližšie informácie (pozvánku s prihlasovacím formulárom) môžete nájsť na našej web stránke v sekcii Veda a Výskum - Konferencie.

Konferencia sa vzhľadom na tieto mimoriadne udalosti neuskutoční za osobnej účasti, ale iba formou zasielania príspevkov do zborníka.

Oznamujeme už prihláseným účastníkom, že rušíme tzv. aktívnu účasť a všetky prihlášky sa budú posudzovať ako prihlásenie výlučne s pasívnou účasťou, t.j. s konferenčným poplatkom 30,- EUR. Účastníkom, ktorí sa už prihlásili aktívne a uhradili konferenčný poplatok vo výške 60,- EUR, bude v termíne do konca marca vrátená suma zodpovedajúca rozdielu. Pasívne prihláseným účastníkom sa poplatok nevracia.

Z príspevkov, ktoré nám v termíne najneskôr do 30.04.2020 zašlú všetci prihlásení účastníci, bude zostavený recenzovaný konferenčný zborník.

Ďakujeme za pochopenie.

Ostaňte zdraví! Lebo toto je teraz pre nás všetkých to najdôležitejšie, aby sme sa mohli opäť v budúcnosti spolu stretávať.

So želaním všetkého dobrého

Organizačný tím

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela