JUDr. Jana Muránska, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 231

Telefón:
048 446 3231

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne ukončila v roku 1997. Na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1999, v súčasnosti na pracovnej pozícii odborný asistent. V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium vo vednom odbore občianske právo ako externá doktorandka na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Vo vedeckovýskumnej práci sa ťažiskovo venuje problematike majetkových vzťahov medzi manželmi. Od roku 2011 je pedagogicky činná aj na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde zabezpečuje výučbu predmetov občianske právo a rodinné právo. Je členkou Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici a členkou Redakčnej rady Spravodajcu UMB v Banskej Bystrici.

Kontaktný formulár

=
č. 231
048 446 3231
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela