JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent


Kde ma nájdete:

Kancelária:

Telefón:
048 446

Konzultačné hodiny

Pondelok17:00 - 19:00
Utorok-
Streda18:00 - 20:00
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultácie sa prosím dopredu nahláste prostredníctvom emailu. Konzultácie budú prebiehať cez Microsoft Team

Profesijná charakteristika


JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. pôsobí od roku 2020 ako odborný asistent na Katedre medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 2010 absolvoval magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. V roku 2012 absolvoval postgraduálne štúdium medzinárodného práva a práva medzinárodných organizácií na Rijksuniversiteit Groningen v Holandsku a bol mu udelený titul Master of Laws (LL.M.). V roku 2014 bol prijatý na doktorandské štúdium medzinárodného práva na Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Počas doktorandského štúdia absolvoval 6 - mesačnú stáž pre mladých profesionálov v United Nations Register of Damage, subsidiárnom orgáne Valného zhromaždenia OSN vo Viedni. V roku 2017 úspešne ukončil doktorandské štúdium a bol mu udelený titul Ph.D..

V rokoch 2017-2019 absolvoval postgraduálne štúdium na Protikorupčnej akadémii v Laxenburgu v odbore boja proti korupcii a compliance.

V rokoch 2014-2020 pôsobil na viacerých pozíciách v rámci sekcie medzinárodného práva, Ministerstva spravodlivosti SR, pričom Slovenskú republiku zastupoval vo výbore Rady Európy pre počítačovú kriminalitu (2017-2020), skupine štátov pre boj proti korupcii (2016-2020) a v Pracovnej skupine pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (COPEN) pri rokovaní o návrhu nariadenia o elektronických dôkazoch (2018-2020). Zúčastnil sa taktiež viacerých medzinárodných konferencií v OSN, OECD a Rade Európy. V Rade Európy zastupoval Slovenskú republiku pri negociáciách návrhu druhého dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite. V súčasnosti pôsobí ako expert pre V. kolo hodnotení v rámci Skupiny štátov pre boj proti korupcii v Rade Európy.

Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje najmä otázkam medzinárodného práva verejného a práva EÚ s relevanciou pre Slovenskú republiku, právu medzinárodných organizácií a medzinárodnému trestnému právu.

Kontaktný formulár

=
048 446
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela