prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
230

Telefón:
048 446 3230

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-
V prípade záujmu konzultácie kontaktovať mailom pani Koleničovú - sekretárku katedry. Cez MS TEAMS : https://url.umb.sk/kozultaciejc

Profesijná charakteristika

Narodil sa v roku 1958 v Zlatých Moravciach. Tu absolvoval gymnaziálne štúdiá. V rokoch 1977 až 1981 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil s vyznamenaním za čo mu bol udelený titul JUDr. Od roku 1988 až do roku 2007 pôsobil ako asistent, neskôr ako odborný asistent a od roku 1999 ako docent na Katedre občianskeho a rodinného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. Od založenia Právnickej fakulty v Banskej Bystrici zároveň pôsobil ako odborný a docent a neskôr ako vedúci Katedry občianskeho práva. V súčasnosti (od roku 2015) pôsobí na PrF UMB vo funkcii profesora zo zameraním na občianske právo. Zastával viaceré významné akademické funkcie, ako napr. prodekan Právnickej fakulty UMB, prorektor UK, predseda Akademického senátu, podpredseda a neskôr predseda Správnej rady nadácie Karola Planka. Venuje sa problematike občianskeho práva a súvisiacich disciplín súkromného práva. Habilitačnú prácu spracoval na tému „Zmenkové právo Slovenskej republike“. V rokoch 1998 až 2005 bol členom Legislatívnej rady vlády SR. Z ohľadom na jeho vedeckú erudíciu bol menovaný Ministrom spravodlivosti SR za člena všetkých rekodifikačných komisií MS SR, pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a nových procesných kódexov. Zahraničnú stáž absolvoval na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity u prof. Rudolfa Welsera. Je autorom desiatok odborných publikácií, učebníc a skrípt z občianskeho práva, rodinného práva, zmenkového práva, dedičského práva, ako aj  vyše 70 štúdií a článkov. V roku 2013 ho vymenoval prezident SR za profesora v odbore občianske právo. Na PrF UMB pôsobí na 100% pracovný úväzok v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom štúdiu.

Kontaktný formulár

=
230
048 446 3230
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela