Prehľad najvýznamnejších diel

 

MENCEROVÁ, Ingrid: Mnohosť trestnej činnosti;rec. Jaroslav Ivor, Jiří Jelínek. - 1. vyd. Bratislava: C.H. Beck, 2013. 133 s. - (Beckova edícia právne inštitúty). ISBN 978-80-89603-17-6.

 

Vybrané hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb / Ingrid MENCEROVÁ... [et al.]. Kapitola 2. In Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti / rec. Pavel Šámal, Iveta Fedorovičová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 51-123 ISBN 978-80-8168-329-9.

 

MENCEROVÁ, Ingrid a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heuréka, 2021. 536 s. ISBN 978-80-8173-103-7.

 

MENCEROVÁ, Ingrid a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heuréka, 2018, 447 s. ISBN 978-80-8173-057-3.

 

MENCEROVÁ, Ingrid a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného. - 2. aktualizované . a rozšírené vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 163 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty) ISBN 978-80-7160-287-3.

 

Electronic monitoring of persons - effects and possibilities / Miroslav KELEMEN, Jaroslav KLÁTIK, Ingrid MENCEROVÁ... [et al.]; rec. Jacek Dworzecki, Sergej Romža. - 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. - 174 p. ISBN 978-0-692-10738-6.

 

GREGUŠOVÁ, Daniela, CHLIPALA, Miroslav, MENCEROVÁ, Ingrid, SUSKO, Boris: Slovakia In: International electronic evidence. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2008. - S. 775-792. - ISBN 978-1-905221-29-5.

 

MENCEROVÁ, Ingrid: Verbálne trestné činy v demokratickej spoločnosti = Verbal criminal offences in the democratic society/ kapitola 8. In: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku: kolektívní monografie.1. vyd. - Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-354-4. 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela