prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Profesorka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
246

Telefón:
048 446 3246

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda11:00 - 11:4014:30 - 16:30
Štvrtok-
Piatok-
Konzultácie sa realizujú prostredníctvom MS Teams. Na konzultáciu je potrebné nahlásiť sa vopred e-mailom a dohodnúť sa na konkrétnom termíne.

Profesijná charakteristika

Prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne vedecky a pedagogicky pôsobila na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky až do roku 2015. Od roku 2016 je internou členkou Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je členkou komisie pre štátne doktorské skúšky a členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Trestné právo, kriminológia a kriminalistika.

Svoj odborný záujem a vedeckú činnosť sústreďuje najmä na problematiku trestného práva hmotného a kriminológiu. Zameriava sa najmä na obete kriminality z trestnoprávneho ale aj kriminologického pohľadu, na problematiku mnohosti trestnej činnosti a s tým súvisiace trestnoprávne a v prípade recidívy trestnej činnosti aj kriminologické aspekty ako aj na skúmanie účinnosti alternatívneho trestania. V roku 1994 absolvovala Letnú akadémiu kriminológie v Erfurte, ktorú organizovali Univerzita Tübingen a Univerzita Hamburg. Vo svojej vedeckej monografii Mnohosť trestnej činnosti (2013) sa zaoberá problematikou, ktorá nebola dosiaľ na Slovensku komplexne spracovaná. Je vedúcou autorského kolektívu učebníc z trestného práva hmotného – Trestné právo hmotné . Všeobecná časť. (1. vydanie - rok 2013, 2. aktualizované a prepracované vydanie - rok 2015, 3. aktualizované a prepracované vydanie – rok 2021); Trestné právo hmotné. Osobitná časť. (1. vydanie – rok 2014, 2. aktualizované a prepracované vydanie – rok 2018). Je spoluautorkou učebnice Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere, komentára k Trestnému zákonu (všeobecná a osobitná časť.). Je autorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií, článkov a učebných textov. Podieľa sa na riešení viacerých grantových projektov. V súčasnosti (2020 – 2022) je vedúcou riešiteľského kolektívu projektu VEGA - Recidíva ako kritérium hodnotenia účinnosti alternatívneho trestania. Zaujíma sa o moderné metódy výučby práva. Ako členka občianskeho združenia Centrum praktického vzdelávania právnikov participovala na rozvoji klinického vzdelávania študentov právnických fakúlt.

V novembri 2012 bola vymenovaná za členku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, členkou vedeckého výboru časopisu Štát a právo, členkou výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela