doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
246

Telefón:
048 446 3246

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 13:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Konzultácie sa realizujú prostredníctvom MS Teams. Na konzultáciu je potrebné nahlásiť sa vopred e-mailom a dohodnúť sa na konkrétnom termíne.

Profesijná charakteristika

Doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne vedecky a pedagogicky pôsobila na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky až do roku 2015. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému Problematika obetí trestných činov, jej bola v roku 1998 udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.). V roku 2014 bola vymenovaná za docentku v odbore trestné právo.

Svoj odborný záujem a vedeckú činnosť sústreďuje najmä na problematiku trestného práva hmotného a kriminológiu. V roku 1994 absolvovala Letnú akadémiu kriminológie v Erfurte, ktorú organizovali Univerzita Tübingen a Univerzita Hamburg. Vo svojej vedeckej monografii Mnohosť trestnej činnosti (2013) sa zaoberá problematikou, ktorá nebola dosiaľ na Slovensku komplexne spracovaná. Je vedúcou autorského kolektívu učebníc z trestného práva hmotného – Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie (2015) a Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie (2018). Je spoluautorkou komentára k Trestnému zákonu (všeobecná a osobitná časť.). Je autorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií, článkov a učebných textov. Podieľa sa na riešení grantových projektov. Zaujíma sa o moderné metódy výučby práva. Ako členka občianskeho združenia Centrum praktického vzdelávania právnikov participovala na rozvoji klinického vzdelávania študentov právnických fakúlt.

Je členkou výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.V novembri 2012 bola vymenovaná za členku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela