Prehľad publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Autor: Júdová Elena
Druh dokumentu: XPCA
Dátum vytvorenia výstupu: 07.02.2020

 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABA01           Surrogacy motherhood in the Slovak Republic - an illegal immigrant? / Elena Júdová, Martin Píry.
In Fundamental legal problems of surrogate motherhood global perspective / rec. Jacek Mazurkiewicz, Michał Kowalski. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - ISBN 978-83-66344-06-8. - S. 753-795 [3,04 AH].
[JÚDOVÁ, Elena (50%) - PÍRY, Martin (50%)]

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           The development of European law studies : the case of Slovak republic / Elena Júdová, Lucia Mokrá, Vlasta Kunová.
In Integration through legal education : the role of EU legal studies in shaping the EU / ed. Valentino Cattelan. - 1 vyd. - Bologna : Societa editrice Il Mulino, 2012. - ISBN 978-88-15-14717-2. - S. 97-110.
[JÚDOVÁ, Elena - MOKRÁ, Lucia (33%) - KUNOVÁ, Vlasta (33%)]

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01           Medzinárodné právo súkromné / Natália Štefanková, Peter Lysina a kol. ; red. Eva Jasná, Simona Rudašová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2010. - 622 s. - ISBN 978-80-7400-351-6
[ŠTEFANKOVÁ, Natália (20%) - LYSINA, Peter (20%) - ADAMOVÁ, Zuzana (7%) - BURDOVÁ, Katarína (7%) - ĎURIŠ, Michal (7%) - JÚDOVÁ, Elena (7%) - MIHALOVIČ, Rastislav (7%) - NOVOTNÁ, Marianna (7%) - OLŠOVSKÁ, Andrea (6%) - ŠTEVČEK, Marek (6%) - ZÁMOŽNÍK, Jozef (6%) - JASNÁ, Eva (editor) - RUDAŠOVÁ, Simona (editor)]

 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACC01           Slovak Truck Driver Case / Elena Júdová, Wahé Balekjian.
In Public Internatiotional Law at Central European Universities. - Prague : Charles University in Prague, 2001. - ISBN 80-246-0203-2. - S. 45-47.
[JÚDOVÁ, Elena - BALEKJIAN, Wahé]

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01           Dedičské veci v medzinárodnom práve súkromnom / Elena Júdová.
In Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného / rec. Naděžda Rozehnalová, Miroslav Slašťan. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-782-2. - S. 277-294 [1,37 AH].
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           Should we stay or should we go in? / Piotr Mostowik, Elena Júdová.
In Polish Review of International and European Law. - Warszawa : Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, 2012. - ISBN 978-83-7285-636-4. - Roč. 1, č. 3-4 (2012), s. 67-96.
[MOSTOWIK, Piotr (50%) - JÚDOVÁ, Elena (50%)]

 

ADE02           Fragmentácia a koherencia európskej úpravy rodinného práva / Elena Júdová.
In Acta Iuridica Olomoucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - ISSN 1801-0288. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 73-94.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01           Nové Nariadenie ES o práve rozhodnom pre zmluvné záväzky - Rím I. / Elena Júdová.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2008. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 12 (2008), s. 1725-1742.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

ADF02           Zabezpečenie návratu neoprávnene premiestneného dieťaťa v EÚ : rozsudok Súdneho dvora ES z 11. júla 2008, vo veci C-195/08 PPU Inga Rinau / Elena Júdová.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2009. - ISSN 1335-6461. - Roč. 61, č. 3 (2009), s. 446-455.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

ADF03           Personálne kritériá aplikácie nariadení ES o právomoci v cezhraničných veciach / Elena Júdová.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2010. - ISSN 1335-1079. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 26-30.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01           The habitual residence in Slovakian private international law / Elena Júdová.
In Yearbook of Private International Law. - Lausanne : Swiss Institute of Comparative Law, 2007. - ISBN 978-3-86653-071-3. - Vol. IX (2007), s. 471-479.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Niektoré aspekty úpravy náhrady mimozmluvnej škody v zákone č. 97/1963 Zb. / Elena Júdová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001. - ISBN 80-8055-508-7. - Ročník V., (2001), s. 96-103.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED02           Medzinárodný trestný súd / Elena Júdová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. - ISBN 80-8055-247-9. - Roč. III. (1999), s. 86-98.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED03           Dedičskoprávny štatút v slovenskom MPS / Elena Benčeková.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jozef Beňa ; rec. Štefan Holec, Daniela Gandžalová... [et al.]; prel. Anna Schneiderová, Marica Mazureková, Elena Vallová. Roč. 2. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. - ISBN 80-8055-156-1. - S. 38-46.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED04           Smernice ES a kolízne právo členského štátu / Elena Júdová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jaroslav Chovanec ; rec. Igor Palúš, Jaroslav Straka. Roč. 10-11. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-261-7. - S. 226-239.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED05           Unifikácia kolízneho práva v EÚ / Elena Júdová.
In Komunitárne právo a súkromné právo členského štátu / zost. Elena Júdová, rec. Viera Strážnická, Mojmír Mamojka. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-401-2. - S. 94-107.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED06           Ďalší krok smerom k jednotnej úprave manželských a rodinných vzťahov s cudzím prvkom v Európskom spoločenstve / Elena Júdová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii / rec. Michal Gašpar, Jozef Králik, Jaroslav Straka. Roč. 12 - 13 / zost. Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-428-9. - S. 279-286.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED07           Právne vzťahy s cudzím prvkom po prijatí Lisabonskej zmluvy / Helena Júdová.
In Ročenka Medzinárodného práva 2008 : Slovak Yearbook of International Law 2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2008. - ISBN 978-80-969540-3-2. - S. 153-161.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED08           Lisabonská zmluva a tendencie k európskej unifikácii MPS / Elena Júdová.
In Európske správne právo : vedecký zborník príspevkov z projektu Jean Monnet / ed. Lucia Mokrá, Michael Siman. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - ISBN 978-80-7160-275-0. - S. 85-101.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED09           Význam ľudských práv v medzinárodnom práve súkromnom zjednotenej Európy = The Importance of Human Rights in International Private Law in the Unified Europe / Elena Júdová. - CD-ROM.
In Úloha medzinárodného práva a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4 [Elektronický zdroj] = The role of international law and european law in V4 countries : Trnava, 13. 10. 2008 / ed. Dagmar Lantajová ; rec. Kim Van der Borght...[et.al.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8082-258-3. - S. [1-11].
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED10           Výhrada verejného poriadku v kontexte Nariadenia Brusel I / Elena Júdová.
In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 3. - 5. 4. 2008 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička / ed. Eduard Burda ... [et.al.] ; rec. Anton Dulak ... [et.al.]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-7160-271-2. - S. 144-149.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AED11           Výkon cudzích rozhodnutí v SR a exequatur / Elena Júdová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 16 / vedec. red. Stanislav Mráz; zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0127-1. - S. 143-156.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED12           Obmedzenie voľby práva v zmluvách so slabšou stranou - spôsob prekonania diskriminácie slabšej strany? / Elena Júdová.
In Diskriminácia v zmluvnom práve / rec. Zuzana Nevolná, Marianna Novotná. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8082-835-6. - S. 227-236.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED13           Základné ustanovenia / Elena Júdová. časť prvá, hlava 2, diel 1 (§ 21 - § 23).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 54-62.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED14           Predmet úpravy / Elena Júdová. hlava tri, diel 1 (§ 729).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 594-598.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED15           Majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách / Elena Júdová. časť prvá, hlava 2, diel 2 (§ 24).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 62-64.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED16           Ochrana majetkových záujmov zahraničných osôb pri podnikaní v Slovenskej republike / Elena Júdová. časť prvá, hlava 2, diel 3 (§ 25).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 64-66.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED17           Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemska / Elena Júdová. časť prvá, hlava 2, diel 4 (§ 26).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 66-67.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED18           Všeobecné ustanovenia / Elena Júdová. hlava tri, diel 2 (§ 730 - § 738).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 598-607.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED19           Osobitné dojednania / Elena Júdová. hlava tri, diel 3 (§ 739 - § 755).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 607-616.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED20           Výklad nariadenia č. 650/2012 o dedičských veciach v judikatúre Súdneho dvora EÚ / Elena Júdová.
In Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného / ed. Miroslav Slašťan, Michael Siman ; rec. Peter Hulla, Andrej Karpat, Peter Vršanský. - 1. vyd. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, Slovenská asociácia európskeho práva, 2018. - ISBN 978-80-973158-0-1. - S. 81-100 [1,25 AH].
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AED21           Sto rokov česko-slovenského medzinárodného práva súkromného a spor o "medzinárodný civilný proces" / Júdová Elena. 10.
In 1918 - 2018: Medzinárodné právo v dejinách Československa / rec. Marek Šmid, Metod Špaček. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, 2019. - ISBN 978-80-89640-07-2. - S. 139-153.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            New types of European Civil Proceedings in the Slovak Republic / Helena Júdová, Marta Tyrolová.
In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues : conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. - Brno : Právnická fakulta MU, 2008. - ISBN 978-80-210-4630-6. - S. 53-60.
[JÚDOVÁ, Elena (50%) - TYROLOVÁ, Marta (50%)]

 

AFC02            The Position of the Protection of Human Rights in a Legal System of the EU / Helena Júdová.
In European Integration - Impact of Globalisation : paper series from the fourth annual Young Scholars International Conference. - Praha : Jan Masaryk Centre of International Studies - University of Economics, 2000. - S. 81-86.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFC03            European Law and a field of the International Private Law / Elena Júdová.
In Englargement of the European Union - Globalism - Regionalism and Europe : paper series from the fifth annual Young Scholars International Conference. - Praha : Jan Masaryk Centre of International Studies - University of Economics, 2002. - ISBN 80-245-0454-5. - S. 55-62.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFC04            Roztrieštenosť nadväzovacích kritérií v komunitárnom práve / Elena Júdová.
In Debaty mladých právníků 2007 : zborník příspěvků z konference Monseho debaty mladých právníků, konané ve dnech 10.-12. 9. 2007 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. - Olomouc : Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - S. 103-106.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFC05            Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / Elena Júdová.
In Dny práva 2015 [elektronický zdroj] : kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl? : 9. medzinárodná konferencia, Brno, 18. - 19. 11. 2015 = Days of law 2015 / rec. Petr Lavický. 4. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8195-6. - CD-ROM, s. 106-118.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01           Zabezpečenie pohľadávok v právnych vzťahoch s cudzím prvkom / Elena Júdová.
In Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie : VII. Lubyho právnické dni, medzinárodná konferencia, Smolenice, 17.-18. septembra 2002. - Bratislava - Trnava : IURA Edition, 2002. - S. 227-235.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFD02           Právny základ justičnej spolupráce v civilných veciach v primárnom práve EÚ / Elena Júdová.
In Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ : zborník príspevkov z konferencie, 19.11.2004 Bratislava / ved. red. Ľudmila Lipková; zost. Vlasta Kunová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. - ISBN 80-225-1974-4. - S. 72-83.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFD03           Domicil, obvyklý pobyt a občianstvo v súčasnom medzinárodnom práve súkromnom / Helena Júdová.
In Interpolis ´07 : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8. - 9. novembra 2007 / vedec. red. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský, Erik Pajtinka ; rec. Mária Adamcová, Peter Ingriš ... [et al.]. - Bratislava : PAMIKO pre UMB Banská Bystrica, 2007. - ISBN 978-80-85660-07-4. - S. 325-331.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFD04           Princíp krajiny pôvodu a kolízne právo SR / Elena Júdová.
In Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike v súčasnej etape spoločenského vývoja : zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 4. - 5. októbra 2007 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove / zodp. red.  Jaroslav Chovanec, Beata Vrzgulová ; rec. Jaroslav Straka, Michal Gašpar. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, 2008. - ISBN 978-80-89267-11-8. - S. 238-245.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFD05           Vplyv  primárneho práva ES na právnu úpravu cezhraničných vzťahov / Elena Júdová.
In Interpolis ´08 : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / ed. Dagmar Hoscheková ; rec. Ján Koper, Štefan Volner... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-724-2. - S. 202-208.
[JÚDOVÁ, Elena]

 

AFD06           Rozhodnutie SD ES West Tankers - je rozhodcovské konanie naozaj vylúčené z rozsahu Nariadenia Brusel I.? / Elena Júdová.
In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009 : sympóziá, kolokviá, konferencie : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16. - 18. 4. 2009 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička / zost. Juraj Hamuľák, Anton Martvoň. 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7160-295-8. - S. 108-115.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD07           Vyživovacia povinnosť v EÚ: Aktuálny stav a budúcnosť / Elena Júdová.
In Interpolis ´09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková, Juraj Cintula, Marek Lenč, Lucia Vanková ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 450-454.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD08           Cezhraničné účinky konkurzných konaní pred a po vstupe do EÚ / Elena Júdová.
In Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica, 25.-27. 5. 2010 / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0139-4. - S. 70-81.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD09           Posilnená spolupráca v EÚ v cezhraničných právnych vzťahoch / Elena Júdová.
In Interpolis ´11 : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011 / ed. Rudolf Šulík, Simona Kováčová, Tomáš Rakonczay ; rec. Ján Koper, Stanislav Matejkin ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0337-4. - CD-ROM, s. 445-449.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD10           Výklad a aplikácia cudzieho práva v medzinárodnom práve súkromnom = The interpretation and application of non-domestic law in the area of international private law / Elena Júdová.
In Poňatie a charakter práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 27. februára 2014 / zost. Natalia Ľalíková ... [et al.] ; rec. Pavol Holländer, Miloš Večeřa. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, Paeurópska vysoká škola, 2014. - ISBN 978-80-89607-19-8. - S. 233-240.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD11           Medzinárodnoprávna úprava medzištátnych osvojení = Legal regulation of intercountry adoptions / Elena Júdová.
In "Stop! Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou štátneho tajomníka MV SR a národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi Jozefa Bučeka, Banská Bystrica 17. marca 2015 / ed. Jaroslav Klátik ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Madliak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Inštitút kriminologických štúdií v Banskej Bystrici, 2015. - ISBN 978-80-557-0876-8. - S. 45-53.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD12           Europeizácia medzinárodného práva súkromného = Europeization of private international law / Elena Júdová.
In Právny poriadok Slovenskej republiky po 25. rokoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "1. Banskobystrické dni práva" usporiadanej pri príležitosti 20. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 11.-12. novembra 2015 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1073-0. - S. 243-251.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

AFD13           Inštitúty civilného procesného práva a ich využitie v medzinárodnom práve súkromnom - príklad prekážky litispendencie = The concepts of civil procedural law and their use in the private international law - an example of lis pendens / Elena Júdová. - Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/iii-banskobystricke-zamocke-dni-prava/.
In Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický zdroj] : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie", 23.-24. november 2017, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák, Miroslav Kelemen ... [et al.]. Sekcia súkromného práva. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1405-9. - online, s. 260-277.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01             Príručka pre štúdium medzinárodného práva súkromného / Zoltán Valentovič, Elena Júdová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Právnická fakulta, 2001. - 33 s.
[VALENTOVIČ, Zoltán - JÚDOVÁ, Elena]

 

BCI02             Príručka pre štúdium medzinárodného práva súkromného / Zoltán Valentovič, Elena Júdová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Právnická fakulta, 1999. - 294 s. - ISBN 80-8055-261-4
[VALENTOVIČ, Zoltán - JÚDOVÁ, Elena]

 

BCI03             Európske medzinárodné právo súkromné : materiály a texty / Elena Júdová ; rec. Branislav Fridrich, Lucia Mokrá. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - [160] s. - ISBN 978-80-8083-811-9
[JÚDOVÁ, Elena (100%) - FRIDRICH, Branislav (rec.) - MOKRÁ, Lucia (rec.)]

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01            Fragmentácia medzinárodného práva súkromného v EÚ / Elena Júdová.
In 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 29. - 30. mája 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / zost. Ján Klučka. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-206-2. - S. 129-150.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

BEF02            Zmeny v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom po vstupe do Európskej únie / Elena Júdová.
In Law science and practice in the third millenium = Právna veda a prax v treťom tisícročí : collection of abstracts of the international research and practice conference, Košice February 27-28, 2015. - 1. vyd. - Kherson : Publishing house Helvetica, 2015. - S. 104-108.
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

EAI Prehľadové práce

EAI01             Práva detí a ich právne garancie. Výber dokumentov / Zoltán Valentovič, Elena Júdová, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské stredisko pre ľudské práva, 1999. - 192 s. - ISBN 80-967983-7-5
[VALENTOVIČ, Zoltán - JÚDOVÁ, Elena - MRÁZ, Stanislav]

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01             Jaroslav Chovanec: Cesta ... / Elena Benčeková.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. - ISBN 80-8055-156-1. - S. 187-188.
Recenzia na: Národnostné menšiny  a etnické skupiny v Slovenskej republike / Jaroslav Chovanec. - Bratislava : SIA, 1997
[JÚDOVÁ, Elena]

 

EDI02             Miroslav Had - Urban Luděk: Evropská společenství - první pilíř Evropské unie / Elena Benčeková.
In Právny obzor. - Roč. 81, č. 5 (1998), s. 491-493.
Recenzia na: Evropská společenství - první pilíř Evropské unie / Miroslav Had - Luděk Urban. - Praha : Ústav pro Nadaci pro studium mezinárodních vztahů, 1997
[JÚDOVÁ, Elena]

 

EDI03             M. Pauknerová: Evropské mezinárodní právo soukromé / Elena Júdová.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2010. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1296-1297.
Recenzia na: Evropské mezinárodní právo soukromé / M. Pauknerová. - C.H.Beck ; Praha, 2008. - ISBN 978-80-7400-034-8
[JÚDOVÁ, Elena]

 

EDI04             Bogdan M.: Private International Law as a Component of the Law of the Forum / Elena Júdová.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2014. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č. 1 (2014), s. 102-104.
Recenzia na: Private International Law as a Component of the Law of the Forum / Michael Bogdan. 1. vyd. - Hague Academy of International Law ; Maubeuge, 2012. - ISBN 978-90-04-22634-0
[JÚDOVÁ, Elena (100%)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Komunitárne právo a súkromné právo členského štátu / zost. Elena Júdová, rec. Viera Strážnická, Mojmír Mamojka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - 267 s. - ISBN 978-80-8083-401-2
[JÚDOVÁ, Elena (zost.) - STRÁŽNICKÁ, Viera (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.)]. - Vyšlo s podporou grantu Európskej komisie Jean Monnet č. 04/0193.

 

FAI02             Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia / ed. Elena Júdová, Miloš Levrinc. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Právnická fakulta, 2015. - 59 s. [3,02 AH]. - ISBN 978-80-557-0961-1
[JÚDOVÁ, Elena (50%) (editor) - LEVRINC, Miloš (50%) (editor)]

161
048 446 3161
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela