Prehľad publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Autor: Gandžalová Daniela
Dátum vytvorenia výstupu: 19.06.2019

 

 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01           Dedičské právo / Daniela Gandžalová ; rec. Ján Cirák, Jaroslav Chovanec, Ján Švidroň, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 317 s. [15,85 AH]. - ISBN 80-8083-347-8
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%) - CIRÁK, Ján (rec.) - CHOVANEC, Jaroslav (rec.) - ŠVIDROŇ, Ján (rec.) - VOJČÍK, Peter (rec.)]

          Ohlasy:
1. [4]     CIRÁK, Ján. Dedičské právo v Slovenskej republike. In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-912-3, s. 247-256.
2. [6]     MURÁNSKA, Jana. O dedičskom práve. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-670-2, s. 409-411.
3. [4]     CIRÁK, Ján. Zabudnuté či stratené inštitúty dedičského práva. In Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. ISBN 978-80-970207-3-6, s. 41-71.
4. [4]     KLEŇOVÁ, Veronika. K niektorým otázkam vydedenia. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. ISSN 1335-6461, 2013, roč. 65, č. 11, s. 1419-1431.
5. [4]     ŠKROVÁNKOVÁ, Monika. Návrat dedičskej zmluvy v rámci návrhov de lege ferenda. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. ISSN 1335-6461, 2015, roč. 67, č. 8-9, s. 1071-1078.

 

AAB02           Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie / Daniela Gandžalová ; rec. Ján Cirák, Eva Hudecová, Katarína Ševcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. - 176 s. [8,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0282-7
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%) - CIRÁK, Ján (rec.) - HUDECOVÁ, Eva (rec.) - ŠEVCOVÁ, Katarína (rec.)]

          Ohlasy:
1. [6]     MURÁNSKA, Jana. Recenzia: Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0471-5, s. 378-380.
2. [4]     MURÁNSKÁ, Jana. Zmluvná dohoda a jej prejav v úprave majetkových vzťahov medzi manželmi. In Konsenzus v práve : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0523-1, s. 264-273.

 

 

 

 

 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01           Konanie o dedičstve / Daniela Gandžalová. XV. kapitola.
In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 301-340    [1,98 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ABD02           Dedenie podniku, obchodného podielu a akcií / Daniela Gandžalová, Ján Cirák. XIV. kapitola.
In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 283-295 [1,15 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (50%) - CIRÁK, Ján (50%)]

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01           Základy občianskeho procesného práva / Daniela Gandžalová, Ján Nota. - Brno : Akademie Sting, soukromá vysoká škola, 2011. - 153 s. [7,65 AH]. - ISBN 978-80-86342-97-9
[GANDŽALOVÁ, Daniela (99%) - NOTA, Ján (1%)]

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           Základy občianskeho hmotného práva : 1. zv. / Ján Lazar a kolektív. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Iura edition, 2004. - 428 s. [21,45 AH]. - ISBN 80-89047-89-0
[LAZAR, Ján (25%) - CIRÁK, Ján (15%) - DULAK, Anton (15%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (15%) - KUBÍČKOVÁ, Gabriela (15%) - ŠVIDROŇ, Ján (15%)]

          Ohlasy:
1. [4]     ČEČOTOVÁ, Vlasta. Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Epos, 2005. 223 s. ISBN 80-8057-638-6.

 

ACB02           Občianske právo hmotné / Ján Lazar, Ján Cirák ... [et al.]. 1, Všeobecná časť. Rodinné právo. Vecné práva. Dedičské právo. - 3. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura edition, 2006. - 598 s. [29,95 AH]. - ISBN 80-8078-084-6
[LAZAR, Ján (15%) - CIRÁK, Ján (15%) - DULAK, Anton (15%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (15%) - KUBÍČKOVÁ, Gabriela (15%) - RICHTEROVÁ, Natália (15%) - ŠVIDROŇ, Ján (10%)]

 

ACB03           Civilné právo procesné / Marek Števček a kol. ; rec. Renáta Šínová, Jana Bajánková. - Bratislava : Vysoká škola práva, 2010. - 856 s. [42,85 AH]. - ISBN 978-80-89447-18-3
[ŠTEVČEK, Marek (29%) - BARICOVÁ, Jana (12%) - CIBULKA, Ľubor (5%) - CIRÁK, Ján (2%) - ĎURICA, Milan (8%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (2%) - HENČEKOVÁ, Jana (7%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (16%) - PROCHÁZKA, Radoslav (4%) - SMYČKOVÁ, Romana (7%) - STAVINOHOVÁ, Jaruška (8%) - ŠINOVÁ, Renáta (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

 

 

 

 

ACB04           Civilné právo procesné : základné konanie a správne súdnictvo / Marek Števček a kolektív ; rec. Renáta Šínová, Jana Bajánková. - 2. zmen. a dopln. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - 856 s. [42,77 AH]. - ISBN 978-80-89447-96-1
[ŠTEVČEK, Marek (29%) - BARICOVÁ, Jana (12%) - CIBULKA, Ľubor (5%) - CIRÁK, Ján (2%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (8%) - GEŠKOVÁ, Katarína (2%) - HENČEKOVÁ, Jana (7%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (16%) - DZIAKOVÁ, Dominika (4%) - SMYČKOVÁ, Romana (7%) - STAVINOHOVÁ, Jaruška (8%) - ŠINOVÁ, Renáta (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

 

ACB05           Civilné právo procesné : základné konanie a správne súdnictvo / Marek Števček a kolektív ; rec. Renáta Šínová, Jana Bajánková. - 3. zmen. a dopln. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2014. - 760 s. [38,00 AH]. - ISBN 978-80-8155-043-0
[ŠTEVČEK, Marek (29%) - BARICOVÁ, Jana (12%) - CIBULKA, Ľubor (5%) - CIRÁK, Ján (2%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (8%) - GEŠKOVÁ, Katarína (2%) - HENČEKOVÁ, Jana (7%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (16%) - DZIAKOVÁ, Dominika (4%) - SMYČKOVÁ, Romana (7%) - STAVINOHOVÁ, Jaruška (8%) - ŠINOVÁ, Renáta (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

 

ACB06           Základy zmenkového práva / Ján Cirák, Daniela Gandžalová, Matúš Cirák ; rec. Jozef Králik. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2019. - 152 s. [7,60 AH]. - ISBN 978-80-89603-71-8
[CIRÁK, Ján (50%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (25%) - CIRÁK, Matúš (25%)]

 

ACB07           Dedičské právo / Ján Cirák a kol. ; rec. Daniela Švecová, Jana Bajánková. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009. - 237 s. [11,85 AH]. - ISBN 978-80-89122-55-4
[CIRÁK, Ján (34%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (51%) - FICOVÁ, Svetlana (6%) - ŠTEVČEK, Marek (6%) - GANDŽALA, Ján (3%) - ŠVECOVÁ, Daniela (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

          Ohlasy:
1. [4]     KLEŇOVÁ, Veronika. K niektorým otázkam vydedenia. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. ISSN 1335-6461, 2013, roč. 65, č. 11, s. 1419-1431.

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01             Základy práva pre ekonómov : (vybrané kapitoly) / Eva Hudecová, , Daniela Gandžalová, Mária Trubanová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1995. - 59 s. [2,95 AH]. - ISBN 80-88825-21-0
[HUDECOVÁ, Eva (34%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (33%) - TRUBANOVÁ, Mária (33%)]

 

BCI02             Základy práva pre ekonómov : (vybrané kapitoly) / Eva Hudecová, Daniela Gandžalová, Mária Trubanová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1997. - 61 s. [3,05 AH]. - ISBN 80-88825-21-0
[HUDECOVÁ, Eva (34%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (33%) - TRUBANOVÁ, Mária (33%)]

          Ohlasy:
1. [4]     TICHÁ, Alena. Dôsledky nezamestnanosti na slovenskú rodinu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. 139 s. ISBN 978-80-557-0201-8.

 

BCI03             Základy práva pre ekonómov : (vybrané kapitoly) / Eva Hudecová, Daniela Gandžalová, Ján Hudec ; rec. Soňa Kubincová, Ľubica Švantnerová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - 72 s. [3,65 AH]. - ISBN 978-80-8083-920-8
[HUDECOVÁ, Eva (45%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (30%) - HUDEC, Ján (25%) - KUBINCOVÁ, Soňa (rec.) - ŠVANTNEROVÁ, Ľubica (rec.)]

          Ohlasy:
1. [4]     KUBINCOVÁ, Soňa. Devízové právo v Slovenskej republike : devízový zákon s komentárom. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 166 s. ISBN 978-80-8168-030-4.
2. [4]     KUBINCOVÁ, Soňa - LEITNEROVÁ, Lucia. Európske menové právo a menové právo na Slovensku. Bratislava : EPOS, 2018. 254 s. ISBN 978-80-562-0233-3.

 

BCI04             Základy zmenkového práva / Ján Cirák, Daniela Gandžalová, Matúš Cirák ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Králik. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 104 s. [5,30 AH]. - ISBN 978-80-557-0929-1
[CIRÁK, Ján (70%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (10%) - CIRÁK, Matúš (20%) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - KRÁLIK, Jozef (rec.)]

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01           Všeobecne o dedení / Daniela Gandžalová.
In Základy občianskeho hmotného práva : 1. zv. / Ján Lazar a kolektív. - Bratislava : Iura edition, 2004. - ISBN 80-89047-89-0. - S. 353-405 [2,65 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ACD02           Dedenie a dedičské právo / Daniela Gandžalová.
In Občianske právo hmotné / Ján Lazar, Ján Cirák ... [et al.]. 1, Všeobecná časť. Rodinné právo. Vecné práva. Dedičské právo. - 3. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura edition, 2006. - ISBN 80-8078-084-6. - S. 545-582 [2,95 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ACD03           Dedičské právo / Daniela Gandžalová. 4. časť.
In Občianske právo hmotné / Ján Lazar a kol. 1. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-808078-346-4. - S. 597-677 [4,05 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           Consumer protection in SR and its concept within the common european environment = Ochrana spotrebiteľa v SR po vstupe SR do Európskej únie / Daniela Gandžalová.
In Studia universitatis "Vasile Goldis" Arad : seria Stiinte Economice. Partea I. - Arad : Universitatea De Vest "Vasile Goldis" din Arad, 2009. - ISSN 1584-2339. - Č. 1-2 (2009), s. 199-206.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

 

 

ADE02           Mediácia ako jeden z alternatívnych spôsobov riešenia sporov / Daniela Gandžalová.
In Zeszyty naukowe : Wyższej szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej : kwartalnik. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej, 2011. - ISSN 2084-1809. - Č. 2 (2011), s. 136-150.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ADE03           Procesnoprávne účinky začatia občianskeho súdneho konania / Daniela Gandžalová.
In Prosopon : European journal of social and humanities studies / rec. Jan Balbus, Bronisław Burlikowski ... [et al.]. - Warszawa : Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum, 2015. - ISSN 1730-0266. - Vol. 4, no. 2 (2014), pp. 55-70.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ADE04           Settlement of joint property of spouses - selected issues / Daniela Gandžalová, Lucia Gandžalová.
In European journal of public matters. - Olsztyn : Faculty of law and administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2018. - ISSN 2544-3399. - No. 2 (2018), pp. 127-138.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (50%) - GANDŽALOVÁ, Lucia (50%)]

 

ADE05           Použitie a ochrana spoločného a výlučného majetku pri podnikaní jedného alebo obidvoch manželov a právne následky neúspešného podnikania jedného z manželov na spoločný alebo výlučný majetok nepodnikajúceho manžela / Daniela Gandžalová.
In Acta academica karviniensia : vedecký recenzovaný časopis / editor Bohumil Fiala. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 2009. - ISSN 1212-415X. - Roč. 2009, č. 2 (2009), s. 80-91.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            Základná právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike = The basic legal rules of administrative judiciary in Slovak Republic / Daniela Gandžalová.
In Visegrad journal on human rights : vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Právnická fakulta, Užhorodská národná univerzita. - Bratislava, Užhorod : Paneurópska vysoká škola, Užhorodská národná univerzita, 2015. - ISSN 1339-7915. - Č. 2 (2015), s. 19-25.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

ADF02            Ručenie ako jeden z významných zabezpečovacích prostriedkov v právnom poriadku Slovenskej republiky = Liability as one of significant security instruments in Slovak law / Daniela Gandžalová.
In Visegrad journal on human rights : vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Právnická fakulta, Užhorodská národná univerzita. - Bratislava, Užhorod : Paneurópska vysoká škola, Užhorodská národná univerzita, 2016. - ISSN 1339-7915. - Č. 4/1 (2016), s. 7-15.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

ADF03            Základné princípy civilného sporového súdneho konania = Basic principles of civil litigation judicial proceeding / Daniela Gandžalová.
In Visegrad journal on human rights. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2017. - ISSN 1339-7915. - Vol. 1, no. 2 (2017), pp. 12-18.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie / Daniela Gandžalová.
In Pocta Sentě Radvanové : k 80. narozeninám / ed. Alena Winterová, Jan Dvořák ; rec. Alena Macková, Tomáš Pohl. - Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009. - ISBN 978-80-7357-432-1. - S. 173-187.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Zmenkové a šekové procesné právo - umorovanie zmenky / Ján Cirák, Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. - ISBN 80-8055-247-9. - Roč. 3, s. 37-49.
[CIRÁK, Ján (50%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (50%)]

 

AED02           Predpoklady súdneho výkonu rozhodnutia / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 4. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. - ISBN 80-8055-356-4. - S. 51-64.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]     KLÁTIK, Jaroslav. Trestný zákon a Trestný poriadok. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, č. 4, s. 2-8.
2. [4]     KLÁTIK, Jaroslav. Niekoľko poznámok k zásadám dokazovania v trestnom konaní. In Teoretické a praktické problémy dokazovania : zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9, s. 89-100.
3. [4]     KLÁTIK, Jaroslav. Trestno-procesné aspekty spolupráce s členskými štátmi EÚ. In Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie : zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnave dňa 20. 11. 2008. Trnava : Trnavská univerzita, 2008. ISBN 978-80-8082-251-4, s. 119-129.
4. [3]     KLÁTIK, Jaroslav. Rozvoj trestného súdnictva v Európskej únii. In Acta Iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický. ISSN 1801-0288, 2012, roč. 7, č. 1, s. 33-46.

 

AED03           Historický exkurz do vývoja dedičského práva na našom území / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. 5. / zost. a zodp. red. Jozef Beňa; rec. Zoltán Valentovič, Ján Reken, Ján Cirák ... [et al.]. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001. - ISBN 80-8055-508-7. - S. 74-83.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED04           Slušnosť, morálka a dobré mravy v práve / Daniela Gandžalová.
In Acta Oeconomica No 18 : etika v ekonomickom prostredí III / vedec. red. Helena Kuvíková ; rec. Pavel Fobel, Margita Mesárošová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-126-2. - S. 171-176.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]     KORIMOVÁ, Gabriela - JAKAB, Katarína - DIVIČANOVÁ, Marcela. Stav a perspektívy sociálnych partnerstiev na Slovensku. In Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie 4 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. ISBN 80-8083-280-3, s. 40-51.
2. [4]     KLÁTIK, Jaroslav. Trestný zákon a Trestný poriadok. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, č. 4, s. 2-8.
3. [3]     KLÁTIK, Jaroslav. Rozvoj trestného súdnictva v Európskej únii. In Acta Iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický. ISSN 1801-0288, 2012, roč. 7, č. 1, s. 33-46.
4. [4]     KLÁTIK, Jaroslav. Poškodzovanie spotrebiteľa v súčasnej problematike prechodu slovenskej meny na euro. In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej  27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-788-4, s. 58-66.

 

AED05           Vývoj dedičského práva na území Slovenska od roku 1950 / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jaroslav Chovanec ; rec. Michal Gašpar, Peter Škultéty. Roč. 8-9. - [1.vyd.]. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-183-1. - S. 171-179.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED06           Účastníci konania o dedičstve / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jaroslav Chovanec, rec. Igor Palúš, Jaroslav Straka. Roč. 10-11. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-261-7. - S. 327-334.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED07           Aktuálna úvaha o stave, problémoch a perspektívach rozvoja hmotnoprávnej úpravy dedenia v súvislosti s pripravovanou kodifikáciou súkromného práva na Slovensku / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / rec. Michal Gašpar, Jozef Králik, Jaroslav Straka. Roč. 12 - 13 / zost. Jaroslav Chovanec, vedec. red. Stanislav Mráz. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-428-9. - S. 121-144.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

 

AED08           Existencia inštitútu dedičstva ako jedného zo základných predpokladov dedenia / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 14 / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec ; rec. Michal Gašpar, Jozef Králik ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-670-2. - S. 77-101.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED09           Právna úprava vybraných inštitútov obsiahnutých v Občianskom zákonníku upravujúcich prípady, keď osoba, ktorá by inak dedila, nededí / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 15. / vedec. red. Stanislav Mráz ; zost. Jaroslav Chovanec; red. Beata Vrzgulová ; rec. Jozef Králik, Jaroslav Straka, Ján Cirák. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-910-9. - S. 136-149.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED10           Zodpovednosť územnej samosprávy za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy po vstupe SR do EÚ / Daniela Gandžalová.
In Transformácia vedecko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Anton Kopšo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-768-6. - S. 21-39.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

          Ohlasy:
1. [3]     KLÁTIK, Jaroslav. Rozvoj trestného súdnictva v Európskej únii. In Acta Iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický. ISSN 1801-0288, 2012, roč. 7, č. 1, s. 33-46.

 

AED11           Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci = Legal regulations of liability for damages caused when executing public authority / Daniela Gandžalová.
In Acta oeconomica [elektronický zdroj] / rec. Soňa Čapková, Jaroslav Ďaďo ... [et al.]. No. 26, Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-916-1. - S. [1-11].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED12           Zodpovednosť za nezákonnú nečinnosť orgánov verejnej správy a orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci / Eva Hudecová, Daniela Gandžalová.
In Acta oeconomica [elektronický zdroj] / rec. Soňa Čapková, Jaroslav Ďaďo ... [et al.]. No. 26, Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-916-1. - S. [1-10].
[HUDECOVÁ, Eva (50%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (50%)]

 

AED13           Úvahy de lege ferenda a dedičské právo : Rekodifikácia dedičského práva / Daniela Gandžalová. XIII. kapitola.
In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 257-266.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED14           Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy jednotlivcovi porušením komunitárneho práva z pohľadu legislatívy Európskej únie : Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci / Daniela Gandžalová, Ján Gandžala. XVIII. kapitola.
In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 371-375.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (50%) - GANDŽALA, Ján (50%)]

 

AED15           Komparácia dedenia zo závetu vo vybraných krajinách : Rekodifikácia dedičského práva / Daniela Gandžalová. XIII. kapitola.
In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 267-282.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED16           Niektoré aspekty vývoja právnej úpravy zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci v Slovenskej republike : Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci / Daniela Gandžalová, Ján Gandžala. XVIII. kapitola.
In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie / Ján Cirák a kol. ; rec. Stanislav Mráz, Jaroslav Chovanec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-912-3. - S. 376-386.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (50%) - GANDŽALA, Ján (50%)]

 

AED17           Právna úprava závetu v niektorých vybraných krajinách / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. 16 / vedec. red. Stanislav Mráz; zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0127-1. - S. 60-79.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED18           Právna úprava dedičského práva v novom Občianskom zákonníku Slovenskej republiky / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. 16 / vedec. red. Stanislav Mráz; zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0127-1. - S. 48-59.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED19           Mediácia - konsenzuálny prístup k riešeniu civilných sporov / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. Roč. 17. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0471-5. - S. 72-89.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

 

AED20           Právna úprava dedenia v novom českom Občianskom zákonníku / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. Roč. 17. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0471-5. - S. 90-95.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED21           Európske dedičské právo / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. Roč. 17. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0471-5. - S. 96-107.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED22           Právne následky zániku manželstva rozvodom / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii / rec. Vladimír Čečot, Jozef Madliak. Roč. 19. - 2015. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0867-6. - S. 59-68.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED23           Hmotnoprávne účinky začatia občianskeho súdneho konania / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii / rec. Vladimír Čečot, Jozef Madliak. Roč. 19. - 2015. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0867-6. - S. 46-58.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED24           Konanie v správnom súdnictve podľa nového správneho súdneho poriadku / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 20 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1100-3. - S. 73-88.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED25           Komparácia základov právnej úpravy správneho súdnictva v SR a niektorých vybraných krajinách EÚ / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 20 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1100-3. - S. 89-109.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED26           Návrh novej právnej úpravy spoločného majetku manželov vo svetle rekodifikačných prác pri príprave nového Občianskeho zákonníka v Slovenskej republike = Proposal for the new legislation of common property of spouses in the light of recodification work in preparation of the new Civil Code of Slovak Republic / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 21 / zost. Marián Lakomčík ; rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1232-1. - S. 25-35.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED27           Právne postavenie rodiny a manželstva v našej spoločnosti (vybrané otázky) = Legal status of family and marriage in our society (chosen issues) / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 21 / zost. Marián Lakomčík ; rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1232-1. - S. 36-49.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED28           Rozvod manželstva = Divorce of marriage / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 22 / zost. Monika Némethová ; rec. Ján Cirák, Ivana Šošková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1422-6. - S. 22-33.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AED29           Vznik osvojenia = The beginning of adoption / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 22 / zost. Monika Némethová ; rec. Ján Cirák, Ivana Šošková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1422-6. - S. 34-46.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB01            Unifikácia českého a slovenského súkromného práva po II. svetovej vojne so zameraním na právnu úpravu dedenia / Daniela Gandžalová.
In Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, organizovanej pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, konanej v dňoch 4. - 6. marca 2015 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici / ed. Martin Skaloš, Michal Turošík ; rec. Tomáš Gábriš, Róbert Jáger ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0931-4. - S. 53-61.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFB02            Závet - návrat k tradíciám dedičského práva - vybrané otázky = Title of the article: testament - return to the traditions of inheritance law - selected issues / Daniela Gandžalová.
In Ľudské práva včera a dnes : pôvod a význam ľudských práv a ich ochrana v právnej terminológii a praxi : zborník je súhrnom príspevkov z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín" konanej v dňoch 15. a 16. marca 2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Martin Skaloš, Michal Turošík ; rec. Tomáš Gábriš, Martin Skaloš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1322-9. - S. 139-153.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

 

 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Základné východiská návrhu novej právnej úpravy v novom občianskom zákonníku Slovenskej republiky / Daniela Gandžalová.
In Dny práva 2014 - Days of law 2014 [elektronický zdroj] : 8. medzinárodná konferencia, Brno, 19. - 20. 11. 2014 / rec. Petr Lavický. 1., Soukromé právo a civilní proces v dynamice vývoje. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 978-80-210-7897-0. - CD-ROM, s. 143-155.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFC02            Základná právna úprava správneho súdnictva v SR = The basic legal rules of administrative judiciary in Slovak Republic / Daniela Gandžalová.
In Mobbing in the legal perspective [elektronický zdroj] : mobbing respect to legal, economic and social : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ogonki, 18. - 20. máj 2015 / ed. Zdisław Majkut, Anna Schneiderová ; rec. Ivan Podhorec, Wasyl Bilczak. - 1. vyd. - Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2015. - ISBN 978-0-9889930-2-0. - CD-ROM, s. 45-57.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            Od historických koreňov dedičského práva na Slovensku k súčasnej rekodifikácii súkromného práva / Daniela Gandžalová.
In Od federácie k samostatnosti Slovenskej republiky a jej rozvoj (pocta profesorovi Jaroslavovi Chovancovi) = From federation to the independent Slovac Republic and its development (honour to Professor Jaroslav Chovanec) : pocta profesorovi Jaroslavovi Chovancovi k 70. narodeninám : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Topoľčianky, 28.-29. apríla 2005 / ed. Igor Palúš, zodp. red. Beata Vrzgulová ; rec. Milan Čič, Ladislav Hubenák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2005. - ISBN 80-85717-16-6. - S. 444-456.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD02            Ochrana práv maloletých v našom právnom poriadku po vstupe Slovenskej republiky do EÚ / Daniela Gandžalová.
In Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva : zborník príspevkov z medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, konanej dňa 30. 12. 2008 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici / zost. Jaroslav Klátik ; rec. Dezider Bango, Miroslav Lisoň. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Katedra verejného práva, 2008. - ISBN 978-80-8083-681-8. - S. 30-41.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]     KLÁTIK, Jaroslav. Harmonizačné opatrenia v trestnom konaní pre členské štáty Európskej únie. In Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : 0. ročník medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej konferencie. Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2010. ISBN 978-80-8054-493-5, s. 168-175.
2. [4]     MURANSKÁ, Jana - KOVÁČIKOVÁ, Mária. Ochrana práv dieťaťa pri určovaní rodičovstva. In Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianských práv po vstupe do Európske únie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-912-3, s. 201-210.
3. [3]     KLÁTIK, Jaroslav. Rozvoj trestného súdnictva v Európskej únii. In Acta Iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický. ISSN 1801-0288, 2012, roč. 7, č. 1, s. 33-46.

 

AFD03            Rekodifikácia dedičského práva / Daniela Gandžalová.
In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica / zost. Jaroslav Chovanec, Ján Cirák; rec. Michal Gašpar, Igor Paluš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-788-4. - S. 139-153.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD04            Súdna kontrola verejnej správy / Daniela Gandžalová.
In Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. novembra 2012 v Košiciach / zost. Drahomíra Ondrová ; rec. Igor Palúš, Nora Štangová, Richard Geffert. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-8129-021-3. - S. 194-203.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD05            Dedičské tituly vo svetle rekodifikačných prác pri príprave nového Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky / Daniela Gandžalová. - Abstrakt: Dedičské tituly vo svetle rekodifikačných prác pri príprave nového Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. In Interpolis ´14 : zborník abstraktov vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 13. novembra 2014. ISBN 978-80-557-0863-8, s. 62.
In Interpolis´14 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 13. novembra 2014 / ed. Michal Klučiarovský, Gabriela Klinčáková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0862-1. - CD-ROM, s. 286-291.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD06            Zastúpenie účastníka v civilnom súdnom konaní / Daniela Gandžalová.
In Interpolis´15 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 12. 11. 2015 / ed. Michal Klučiarovský, Barbora Kollárová ; rec. Ján Koper, Monika Čamalíková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1074-7. - S. 300-305.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD07            Niektoré navrhované zmeny v právnej úprave dedenia vo svetle rekodifikačných prác v SR (vybrané otázky) = Proposed changes in the law of succession in the light of recodification works in the Slovak Republic (selected issues) / Daniela Gandžalová.
In Právny poriadok Slovenskej republiky po 25. rokoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "1. Banskobystrické dni práva" usporiadanej pri príležitosti 20. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 11.-12. novembra 2015 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1073-0. - S. 190-210.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

AFD08            Ochrana vlastníckeho práva : (vybrané otázky) / Daniela Gandžalová.
In Agrokonfera / rec. Mojmír Mamojka, Vladimír Čečot ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2016. - ISBN 978-80-89703-24-1. - S. 21-37.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD09            Privilegovaný závet = A privileged will / Daniela Gandžalová.
In Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií : (zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 17.-18.3.2016 na pôde PrF UMB v Banskej Bystrici) / ed. Zlatica Poláček Tureková, Michal Turošík ; rec. Zuzana Mičková, Martin Skaloš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1162-1. - S. 248-263.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD10            Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou / Daniela Gandžalová.
In Interpolis '16 : zborník vedeckých prác : 13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 10. november 2016, Banská Bystrica / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Eleonóra Kováčová, Simona Kováčová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1249-9. - S. 363-370.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD11            Historickoprávne korene právnej úpravy inštitútu exekúcie / Daniela Gandžalová.
In LEXe - Vymožiteľnosť práva : zborník je výberom z príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie LEXe, ktorá sa konala dňa 8. septembra 2016 v Beladiciach / ed. Ján Cirák, Ivan Podhorec ; rec. Ján Cirák, Ivan Podhorec ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1229-1. - S. 37-46.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD12            Vybrané inštitúty dedičského práva, ktoré poznala naša právna úprava v minulosti / Daniela Gandžalová. - Spôsob prístupu: https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2018/08/zbornik_final.pdf.
In Stretnutie katedier občianskeho práva právnických fakúlt v Slovenskej republike a Českej republike [elektronický zdroj] : zborník odborných príspevkov z konferencie "Užitočné neznáme inštitúty v občianskom práve" konanej v dňoch 5. a 6. októbra 2017  v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici / rec. Denisa Dulaková Jakúbeková, Bronislava Pavelková, Veronika Skorková. - 1.vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. - ISBN 978-80-89453-47-4. - online, s. 48-56.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

 

 

 

 

 

AFD13            Osobitosti dokazovania v nových civilnoprávnych predpisoch so zameraním na správny súdny poriadok = The particularities of the evidence in the new civil-law legislation with the intention of the administrative court rule / Daniela Gandžalová. - Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/iii-banskobystricke-zamocke-dni-prava/.
In Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický zdroj] : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie", 23.-24. november 2017, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák, Miroslav Kelemen ... [et al.]. Sekcia súkromného práva. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1405-9. - online, s. 58-70.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

AFD14            Základné princípy mimosporového konania / Daniela Gandžalová.
In LEXe - Právo v 21. storočí : zborník je výberom z príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie LEXe, ktorá sa konala dňa 30. apríla 2018 v Banskej Bystrici / ed. Ivan Podhorec, Karel Nedbálek, Júlia Ondrová ; rec. Ján Cirák, Jaroslav Klátik. - 1. vyd. - Slušovice : Miroslav Tomšů - Nakladatelství Monument, 2018. - ISBN 978-80-88143-17-8. - S. 71-81.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

BCK01           Všeobecne o dedení / Daniela Gandžalová. 19. hlava.
In Občianske právo hmotné : všeobecná časť, rodinné právo, vecné práva, dedičské právo. 1. zväzok. - 1. vyd. - Bratislava : IURIS LIBRI, 2014. - ISBN 978-80-89635-08-5. - S. 607-643 [1,80 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

BCK02           Dedenie zo závetu / Daniela Gandžalová. 21. hlava.
In Občianske právo hmotné : všeobecná časť, rodinné právo, vecné práva, dedičské právo. 1. zväzok. - 1. vyd. - Bratislava : IURIS LIBRI, 2014. - ISBN 978-80-89635-08-5. - S. 655-682 [1,35 AH].
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE01            Succession of enterprise owing to legal title upon the death of entrepreneur and conception of legal regulation on inheritor protection being developed within the common European environment / Daniela Gandžalová.
In Studia prawnoustrojowe / rec. Janusz Niczyporuk. - Olsztyn : Uniwersitet Warminsko-Mazurski, Wydawnictwo UWM, 2010. - ISSN 1644-0412. - Č. 11 (2010), s. 433-442.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01            Dedičské právo včera, dnes a zajtra / Daniela Gandžalová.
In Právna revue : štvrťročník právnych informácií a rád. - Žilina : Dr. Press, 2012. - ISSN 1338-5593. - Roč. 1, č. 2 (apríl-jún 2012), s. 82-93.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01            Darovanie a iné podobné formy financovania neziskových organizácií / Eva Hudecová, Daniela Gandžalová.
In Determinanty sociálneho rozvoja Sociálne podnikanie 4. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 2006 / zost. Gabriela Korimová ; rec. Eva Hudecová, Vojtech Korim. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. - ISBN 80-8083-280-3. - S. 360-367.
[HUDECOVÁ, Eva (50%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (50%)]

 

BEF02            Právna úprava správneho súdnictva v SR a v niektorých vybraných krajinách = Administrative jurisdiction enactment in the Slovak Republic and in certain selected EU countries / Daniela Gandžalová, Eva Hudecová.
In Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0073-1. - S. 10-27.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (90%) - HUDECOVÁ, Eva (10%)]

 

BEF03            Dedenie zo zákona / Daniela Gandžalová. 20. hlava.
In Občianske právo hmotné : všeobecná časť, rodinné právo, vecné práva, dedičské právo. 1. zväzok. - 1. vyd. - Bratislava : IURIS LIBRI, 2014. - ISBN 978-80-89635-08-5. - S. 644-655.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01             J. Chovanec, F. Červeňanský:  Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jaroslav Chovanec, rec. Igor Palúš, Jaroslav Straka. Roč. 10-11. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-261-7. - S. 343-346.
Recenzia na: Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo / Jaroslav Chovanec, František Červeňanský. - Bratislava : Procom, 2005. - ISBN 80-85717-15-8
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01             Za Prof. JUDr. Andrejom Bajcurom, CSc. : (1939-1998) / Daniela Gandžalová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. - ISBN 80-8055-247-9. - S. 210.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (100%)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela