doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.

Kontakt

  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
250

Telefón:
048 446 3250

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok08:30 - 11:30
Piatok-
Podľa dohody nahlásiť sa vopred e- mailom branislav.fridrich@gmail.com

Profesijná charakteristika

Branislav Fridrich ukončil vysokoškolské právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne pokračoval vo všetkých svojich vzdelávacích, vedeckých a pedagogických aktivitách. Rigoróznu skúšku vykonal vo vednom odbore ústavné právo s témou rigoróznej práce: „Zriadenie inštitútu ombudsmana a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky“, získal akademický titul „doktor práv“. Ako ústavný právnik získal vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou doktorandskej práce vo vednom odbore Ústavné právo na tému „Základné ľudské práva a slobody  v Slovenskej republike, stav a perspektíva“ vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“. Splnením habilitačných kritérií a obhajobou habilitačnej práce na tému „Význam Charty základných práv Európskej únie a relevantné korelácie s ústavným systémom Slovenskej republiky “  získal vedecko-pedagogický titul „docent“ vo vednom odbore Ústavné právo.

Výber z publikačnej činnosti:

AFD : Charta základných práv Európskej Únie práva solidarity a ich účinok na Ústavný poriadok SR / Fridrich Branislav, 2007. In: Interpolis ́07. Bratislava : Pamiko, 2007. ISBN 9788085660074. S. 311315.

AAB : Ochrana ľudských práv v Európskej únii / Fridrich Branislav, Miháliková Silvia, Mokrá Lucia, Siman Michael. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. 245 s. ISBN 9788022325226.

ABD : Medzinárodné zmluvy / FRIDRICH Branislav, Posluch Marián (Recenzent), Mokrá Lucia (Recenzent). 1. vyd., 2013.In: Analýza plnenia záväzkov v oblasti práv dieťaťa Slovenskou republikou. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove,Fakulta práva Janka Jesenského, 2013. ISBN 9788089267996. S. 3861.

ACB : Ústavné garancie ľudských práv / FRIDRICH Branislav, CIBULKA Ľubor, GIBA Marián, ĽALÍK Tomáš, N/A , TRELLOVÁ Lívia. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. 270 s. ISBN 9788071603382.

ACB : Ústavné právo Slovenskej republiky = (štátoveda) / FRIDRICH Branislav, CIBULKA ľubor, KLÍMA Karel, GIBA Marián, ĽALÍK Tomáš, TRELLOVÁ Lívia. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. 279 s. ISBN 9788071603498.

BAB : E justice : ústavnoprávny pohľad / Fridrich Branislav, Paľko Daniel, Posluch Marian (Recenzent), Mokrá Lucia (Recenzent). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 223 s. ISBN 9788080784775.

 

Kontaktný formulár

=
250
048 446 3250
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela