print

Pandémia COVID-19

Zimný semester akademického roku 2021/2022 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici bude prebiehať v ONLINE forme.

Všetky prezenčné návštevy priestorov PrF UMB budú prebehať v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) na základe rozhodnutia Krízového štábu UMB, Krízového štábu PrF UMB, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločne s Kolégiom rektora UMB.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prechádza od 13.09.2021 do režimu "OTP (očkovaný - testovaný - prekonaný)". Na základe uvedeného bude do budovy PrF UMB umožnený vstup len osobám, ktoré sa preukážu:

  • potvrdením o kompletnom zaočkovaní (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny; 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 po akéjkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami),
  • potvrdením s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní (uvedené platí pre Ag test, LAMP test, ako aj PCR test)
  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Všeobecné pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí, ubytovaných hostí a subjekty v krátkodobom prenájme:

  • pri vstupe do priestorov fakulty a počas pobytu v nich (vo všetkých priestoroch) majú všetky osoby povinnosť nosiť rúško
  • dodržiavať dôslednú hygienu rúk
  • dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách
  • dodržiavať sociálny odstup
  • na chodbách, v učebniach a v kanceláriách sa nezhromažďovať
  • dodržiavať ďalšie nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 automatu

V prípade, ak má študent alebo zamestnanec, resp. doktorand podozrenie na ochorenie COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránke http://www.uvzsr.sk/index.php) je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Krízový štáb PrF UMB:

  • zamestnanci, resp. doktorandi informujú Krízový štáb PrF UMB mailom na covid.prf@umb.sk, a kontaktujú vedúceho svojho pracoviska

Dôležité odkazy:

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela