print

Podmienky prijatia

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystricipo komplexnej akreditácii, zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.  

 

Právnická fakulta UMB ponúka v akademickom roku 2017/2018:

bakalárske štúdium v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)
magisterské štúdium v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)

Termíny podania prihlášky na VŠ:      

do 30. apríla 2017  –  bakalárske štúdium  (denná aj externá forma štúdia)
do 30. júna 2017    –  magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium bude podstatne prevyšovať počet, ktorý môže fakulta prijať (tzv. plánovaný počet), dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. V takom prípade termín jej konania bude 5. – 6. júna 2017 pre uchádzačov o dennú formu štúdia a 7.  júna 2017 pre uchádzačov o externú formu štúdia.       

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského štúdia nájdete v priloženom dokumente.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB