RSS RSS print

Výberové konanie - 1 miesto docenta

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

v súlade s ust. § 77 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a novelizácií vypisuje konanie na obsadenie:

- 1 miesta docenta v odbore teória a dejiny štátu a práva na Katedre dejín štátu a práva PrF UMB v Banskej Bystrici

Nástup. 1.10.2017

Ostatné bližšie informácie ohľadom výberového konania sú v prílohe pod týmto textom.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB