RSS RSS print

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium 2017/2018 - OZNAM

Oznamujeme uchádzačom o štúdium v odbore právo, že

podľa zverejnených podmienok a možností štúdia pre akademický rok 2017/2018, prijímacie konanie na bakalárske štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne výlučne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky. 

Dekan Právnickej fakulty UMB dňa 22.5.2017 rozhodol, že prijímaciu skúšku vypisovať nebude.

Všetkým uchádzačom, ktorí si riadne podali prihlášku na štúdium, budú v druhej polovici mesiaca jún 2017 zasielané rozhodnutia o prijatí na štúdium (doporučenou zásielkou do vlastných rúk).

 

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc.

dekan PrF UMB

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB