RSS RSS print

Trestné právo

Cieľom predmetu je systematické osvojenie si teoretických poznatkov nevyhnutných na dôkladnú orientáciu v oblasti trestného práva hmotného a procesného a následný nácvik modelových situácií v snahe docieliť aplikovanie získaných vedomostí v praktickej rovine. Získané vedomosti majú napomôcť vyhovujúcej orientácii v rámci analytického pristupovania k praktickej realizácii trestnoprávnych inštitútov v právnej praxi, so zameraním na požiadavky, ktoré na absolventov kladie právna prax.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB