RSS RSS print

Kriminológia

Cieľom výučby kriminológie je naučiť študentov základy tejto multidisciplinárnej vedy, ktorá poskytuje aj iný ako len striktne juristický pohľad na zločinnosť. Výchovno-vzdelávacím cieľom kriminológie je osvojenie potrebných vedomostí študentmi práva v spoločenských javoch spočívajúcich v trestnom čine a o páchateľovi a obeti tohto činu. Získané poznatky by mali umožniť budúcemu právnikovi hlbšie analyzovať spoločenské i osobnostné súvislosti trestného činu, spravodlivo ohodnotiť jeho nebezpečnosť, ako i načrtnúť možnosti sociálnej kontroly, vrátane trestných noriem. Kriminológia a trestné právo majú veľa spoločného, keďže trestnoprávna prax poskytuje kriminológii materiál ako nový zdroj poznatkov o kvalite a kvantite kriminológie, okolnostiach páchania TČ a o páchateľovi. Veda trestného práva i zákonodarstva zas preberá pre svoje potreby empirické poznatky a zovšeobecnenia kriminológie zločinnosti.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB