RSS RSS print

Občianske právo II

Výučba Občianskeho práva II. (občianske právo hmotné) sa vo svojej prvej časti zaoberá problematikou dedičského práva. Charakterizuje pojem a funkciu dedičského práva, nadobúdanie dedičstva, ochranu oprávneného dediča, dedičské tituly – dedenie zo zákona, dedenie zo závetu. Druhá časť občianskeho práva II. rozoberá problematiku záväzkového práva. Charakterizuje pojem a pramene  záväzkového práva, záväzkovoprávny vzťah, jeho prvky a druhy. Rozoberá vznik zaväzkovoprávnych vzťahov, ich zabezpečenie, zmenu a zánik. Výučba sa zameriava aj na vybrané zmluvné typy ako sú: – kúpna zmluva, – darovacia zmluva, – zmluva o dielo, – zmluva o pôžičke, – zmluva o výpožičke, – nájomná zmluva, – príkazná zmluva, – zmluva o úschove, – zmluva o ubytovaní, – zmluvy o preprave, – sprostredkovateľská zmluva, – zmluva o vklade, – poistné zmluvy. Záverom sa pozornosť venuje záväzkom zo spôsobenia škody a bezdôvodného obohatenia.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB