RSS RSS print

Občianske právo I

Výučba Občianskeho práva I. (občianske právo hmotné) sa začína charakteristikou súkromného práva a jeho zásad, pokračuje definovaním pojmu a predmetu občianskeho práva, jeho vzťahu k iným odvetviam súkromného práva ako aj systematikou Občianskeho zákonníka. Občianske právo I. sa zaoberá výkladom historického vývoja občianskeho práva a jeho právnej úpravy od najstarších právnych prameňov ako aj výkladom teoretických základov všetkých základných občianskoprávnych inštitútov a ich súčasnej právnej úpravy. Výučba sa postupne zameriava na: Pojem a povahu OPH a jeho miesto v systéme súkromného práva; Vzťah občianskeho práva k iným odvetviam súkromného práva; Historický vývoj občianskeho práva; Občianskoprávnu komparatistiku (veľké právne systémy); Európske komunitárne súkromné právo a jeho vplyv na slovenské občianske právo; Pramene občianskeho práva; Systém občianskeho práva a systematiku Občianskeho zákonníka; Právne skutočnosti – právne úkony (druhy, vznik, náležitosti, obsah, následky chybovosti právnych úkonov); Občianskoprávny vzťah – subjekty občianskeho práva (fyzické a právnické osoby); Osobnostné práva a ich ochranu; Predmet občianskoprávnych vzťahov; Obsah občianskoprávnych vzťahov; Zastúpenie; Premlčanie a preklúziu v občianskom práve.

Veľká pozornosť v rámci výučby Občianskeho práva I. je venovaná vecným právam. Študent sa oboznámi so všeobecným výkladom, vymedzením podstaty a analyzovaním jednotlivých  druhov vecných práv a to najmä vlastníckeho práva – jednotlivých foriem spoluvlastníctva (podielového, bezpodielového spoluvlastníctva manželov), ako aj vecných práv k veci cudzej – vecných bremien, záložného práva a zádržného práva. 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB