RSS RSS print

Medicínske právo

Medicínske právo má za úlohu prehĺbiť a rozšíriť vedomosti študentov v oblasti  občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva. Cieľom je oboznámiť študentov s právnymi problémami vznikajúcimi v oblasti starostlivosti o pacientov. Problém vzťahu medicíny a práva je pomerne rozsiahly a zasahuje do viacerých právnych odvetví. Zámerom pri zavedení výučby tohto predmetu je sústredenie sa predovšetkým na tú časť problematiky, ktorá spadá pod občianskoprávnu sféru. 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2014/2015
Letný semester
Prednášajúci: JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Trvanie: 80 minút  Perióda: párny týždeň

Témy prednášok:

 1. Pojem a povaha medicínskeho práva
 2. Historické aspekty vývoja medicínskeho práva
 3. Medzinárodnoprávny rozmer medicínskeho práva- medzinárodné
  organizácie a dohovory týkajúce sa problematiky, vplyv na vývoj v SR
 4. Charta práv pacientov
 5. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oviedo 1997)
 6. Ústavnoprávny rozmer úpravy medicínskeho  práva
 7. Pojem osobnosť a ochrana osobnostných práv podľa Občianskeho
  zákonníka- právo na   telesnú integritu (úprava de lege lata i de lege
  ferenda)
 8. Právna povaha vzťahu zdravotnícke zariadenie-lekár-pacient, pojem
  zdravotná starostlivosť
 9. Poučenie a informovaný súhlas pacienta s medicínskym úkonom
 10. Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, práva a
  povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 11. Medicínsky úkon a občianskoprávna zodpovednosť, podmienky jej vzniku
 12. Subjekt občianskoprávnej zodpovednosti
 13. Výklad pojmu de lege artis v medicínskom práve
 14. Pojem škoda v medicínskom práve a náhrada škody
 15. Objektívna a subjektívna občianskoprávna zodpovednosť v medicínskom práve
 16. Právna úprava interupcií v SR
 17. Transplantácie- pojem, druhy, povaha právnej úpravy v SR
 18. Odber a prenos orgánov z tiel mŕtvych darcov
 19. Odber a prenos orgánov z tiel živých darcov
 20. Určenie momentu smrti, odplatnosť/bezodplatnosť darovania orgánov

SYLABY - program seminárov

Akademický rok:  2014/2015
Letný semester
Cvičiaci: JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Trvanie: 80 minút  Perióda: párny týždeň

Témy seminárov:

 1. Pojem a povaha medicínskeho práva
 2. Historické aspekty vývoja medicínskeho práva
 3. Medzinárodnoprávny rozmer medicínskeho práva- medzinárodné
  organizácie a dohovory týkajúce sa problematiky, vplyv na vývoj v SR
 4. Charta práv pacientov
 5. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oviedo 1997)
 6. Ústavnoprávny rozmer úpravy medicínskeho  práva
 7. Pojem osobnosť a ochrana osobnostných práv podľa Občianskeho
  zákonníka- právo na   telesnú integritu (úprava de lege lata i de lege
  ferenda)
 8. Právna povaha vzťahu zdravotnícke zariadenie-lekár-pacient, pojem
  zdravotná starostlivosť
 9. Poučenie a informovaný súhlas pacienta s medicínskym úkonom
 10. Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, práva a
  povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 11. Medicínsky úkon a občianskoprávna zodpovednosť, podmienky jej vzniku
 12. Subjekt občianskoprávnej zodpovednosti
 13. Výklad pojmu de lege artis v medicínskom práve
 14. Pojem škoda v medicínskom práve a náhrada škody
 15. Objektívna a subjektívna občianskoprávna zodpovednosť v medicínskom práve
 16. Právna úprava interupcií v SR
 17. Transplantácie- pojem, druhy, povaha právnej úpravy v SR
 18. Odber a prenos orgánov z tiel mŕtvych darcov
 19. Odber a prenos orgánov z tiel živých darcov
 20. Určenie momentu smrti, odplatnosť/bezodplatnosť darovania orgánov

OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU

 1. Pojem a povaha medicínskeho práva
 2. Historické aspekty vývoja medicínskeho práva
 3. Medzinárodnoprávny rozmer medicínskeho práva- medzinárodné
  organizácie a dohovory týkajúce sa problematiky, vplyv na vývoj v SR
 4. Charta práv pacientov
 5. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oviedo 1997)
 6. Ústavnoprávny rozmer úpravy medicínskeho  práva
 7. Pojem osobnosť a ochrana osobnostných práv podľa Občianskeho
  zákonníka- právo na   telesnú integritu (úprava de lege lata i de lege
  ferenda)
 8. Právna povaha vzťahu zdravotnícke zariadenie-lekár-pacient, pojem
  zdravotná starostlivosť
 9. Poučenie a informovaný súhlas pacienta s medicínskym úkonom
 10. Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, práva a
  povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 11. Medicínsky úkon a občianskoprávna zodpovednosť, podmienky jej vzniku
 12. Subjekt občianskoprávnej zodpovednosti
 13. Výklad pojmu de lege artis v medicínskom práve
 14. Pojem škoda v medicínskom práve a náhrada škody
 15. Objektívna a subjektívna občianskoprávna zodpovednosť v medicínskom práve
 16. Právna úprava interupcií v SR
 17. Transplantácie- pojem, druhy, povaha právnej úpravy v SR
 18. Odber a prenos orgánov z tiel mŕtvych darcov
 19. Odber a prenos orgánov z tiel živých darcov
 20. Určenie momentu smrti, odplatnosť/bezodplatnosť darovania orgánov
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB