RSS RSS print

Klinika občianskeho práva I

Klinika občianskeho práva má za úlohu prehĺbiť a rozšíriť teoretické vedomosti študentov v oblasti občianskeho práva hmotného a procesného najmä z hľadiska aplikačných procesov noriem občianskeho práva v bežnom živote. Má za úlohu predovšetkým riešenie konkrétnych aplikačných úloh v súvislosti s aktuálnymi problémami v aplikačnom živote. Samotnou náplňou Kliniky občianskeho práva bude vedenie diskusie na jednotlivé problémy v aplikačnej praxi a vypracúvanie analýz  a podaní na súd – žaloba, vyjadrenie k žalobe, odpor proti platobnému rozkazu. Súčasťou Kliniky občianskeho práva je aj vedenie simulovaného súdneho sporu. 

SYLABY - program seminárov

Akademický rok:  2014/2015
Letný semester
Cvičiaci:  JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Trvanie: 80 minút  Perióda: každý týždeň

Témy seminárov:

 1. Úvodný seminár – úvod do predmetu Klinika občianskeho práva (zadanie vzorového prípadu)
 2. Fyzické osoby – spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony, Konanie o vyhlásení za mŕtveho, Konanie o spôsobilosti na právne úkony (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 3. Právnické osoby, Založenie občianskeho združenia (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 4. Zastúpenie, Zmluva o poskytnutí právnych služieb a splnomocnenie (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 5. Odporovateľnosť právneho úkonu (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 6. Kúpna zmluva - prevod hnuteľných a nehnuteľných vecí (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 7. Právo k cudzej stavbe (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 8. Ochrana vlastníckeho práva – negatórna žaloba (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 9. Ochrana vlastníckeho práva – vindikačná žaloba (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 10. Určovacie žaloby (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 11. Spoluvlastníctvo, Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, Návrh na vyporiadanie BSM súdom (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 12. Vecné práva k cudzej veci, Zmluva o zriadení záložného práva, Zmluva o zriadení vecného bremena (zadanie nového vzorového prípadu a vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa)
 13. Záverečný seminár – vyhodnotenie vzorového prípadu z predchádzajúceho týždňa a zhodnotenie celého semestra (zhodnotenie predmetu a práce študentov)

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB