Právnická fakulta UMB LOGO
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica


AIS2

AIS2

Slovenská sporiteľna

Telesna vychova

umb.esn.sk

Tax challenge 2013

Trendence Graduate Barometer 2014 - Európa

Trh práce 2014

Právnická fakulta
Dnes je 28. august 2014

Medzinárodné právo súkromné a obchodné

Medzinárodné právo súkromné je samostatné odvetvie právneho poriadku Slovenskej republiky kodifikované Zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, zaoberajúce sa právnymi vzťahmi s cudzím prvkom. kolízne právo (určovanie rozhodného práva pre právne vzťahy s cudzím prvkom)

Predmet Medzinárodné právo súkromné, v skratke MPS, je delený na dva samostatné jednosemestrálne moduly :   MPS I. – zaoberá sa všeobecnými inštitútmi medzinárodného práva súkromného a otázkami výkladu a aplikácie kolíznych noriem (pojem, predmet a pramene MPS, určovanie rozhodného práva pre právne vzťahy s cudzím prvkom), MPS II. – tzv. medzinárodný civilný proces (právomoc súdov SR konať vo veciach s cudzím prvkom, spolupráca súdov pri vykonávaní procesných úkonov v zahraničí, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí). Medzinárodné právo súkromné je dopĺňané špecializovanám predmetom Právo medzinárodného obchodu, zameraným na právne vzťahy vznikajúce v medzinárodnom obchodnom styku (medzinárodné obchodné transakcie, pramene úpravy, medzinárodný platobný styk, investície, riešenie sporov v MObch. a pod.). V akad. roku 2013/2014 ponúkané i vo francúzskom jazyku.

V rámci predmetu Medzinárodné právo súkromné je venovaná pozornosť i úprave uvedených otázok v právnych aktoch Európskeho spoločenstva. Pre prehĺbenie vedomostí o úprave tzv. cezhraničných právnych vzťahov v komunitárnom práve je študentom k dispozícii voliteľný predmet, pripravený s podporou grantu Európskej komisie Jean Monnet č. 04/0193 Európske medzinárodné právo súkromné v skr. EMPS. Nosnou témou predmetu je problematika súdnej spolupráce v občianskych záležitostiach ako politiky Európskeho spoločenstva, študenti sa však v rámci predmetu oboznámia i s otázkou vplyvu základných slobôd a iných ustanovení primárneho práva na medzinárodné právo súkromné členských štátov, s tzv. kolíznymi normami v sektorových smerniciach, ako i s rozsahom a podmienkami externej kompetencie Spoločenstva uzatvárať medzinárodné zmluvy pre otázky MPS. Predmet je vyučovaný v slovenskom a anglickom jazyku.

Zoznam publikačnej činnosti členov Oddelenia medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a politiky nájdete tu !


OZNAMY

Oznam - hodnotenie 4. a 5. sk. 1. roč. Mgr. denného štúdia

Oznamujeme študentom že hodnotenie predmetu MPS II. majú už zaevidované v AIS-e. V súlade s pravidlami hodnotenia zverejnenými na začiatku semestra v Tematickom pláne, študenti ktorí si nenapísali jednu z povinných písomiek sú tiež hodnotení Fx. Avšak tí študenti ktorí sa včas ospravedlnili si môžu prísť písomnú prácu nahradiť najneskôr do štvrtku 15.5.2014.                 E.Júdová

                                                                                                             

 
© 2008 Právnická fakulta UMB | created by webarranger.com