Právnická fakulta UMB LOGO
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica


AIS2

AIS2

Slovenská sporiteľna

Telesna vychova

umb.esn.sk

Tax challenge 2013

Trendence Graduate Barometer 2014 - Európa

Trh práce 2014

Právnická fakulta
Dnes je 2. september 2014

Katedra teórie a dejín štátu a práva


Vedúci katedry: Doc. JUDr. Ján CUPER, CSc.

Tajomník katedry:  Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.

Dokumentaristka a sekretárka katedry: Alexandra Rýsová (m. č. 145, tel.: 048/4463145)


ODDELENIE TEÓRIE ŠTÁTU A PRÁVA


Oddelenie teórie štátu a práva zabezpečuje výučbu povinných predmetov, a to Teória štátu a Teória práva, povinne voliteľných predmetov, Základy právnej filozofie I., Základy právnej filozofie II., Základy sociológie práva, Strategické štúdie Európskej Únie I., Strategické štúdie Európskej Únie II., Politológia I., Politológia II. a výberových predmetov Sociálna psychológia pre právnikov a Etika právnických povolaní.


Vedúci oddelenia: Doc. JUDr. Ján CUPER, CSc.

Tajomník oddelenia: Doc. Ing. Pavol HRIVÍK, CSc.


Docenti:


Doc. JUDr. Ján CUPER, CSc.
konzultačné hodiny: Utorok 08:00 - 10:00, m.č. 169


Doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD.
konzultačné hodiny: Utorok 10:30 - 11:30, Streda 12:30 - 13:30, m.č. : 147, mail: vieroslav.juda@umb.sk


Doc. Ing. Pavol HRIVÍK, CSc.
konzultačné hodiny: streda (nepárny týždeň) 12:00-13:30, štvrtok (nepárny týždeň) 2:00-13:00 , mail: pavol.hrivik@umb.sk

Odborní asistenti:


JUDr. Ján MINÁRIK, CSc.
konzultačné hodiny: 


JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.
konzultačné hodiny (zimný semester): Pondelok (párny týždeň) od 09:00 do 10:30


ODDELENIE DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA


Oddelenie zabezpečuje výučbu predmetov patriacich do odboru rímske právo, dejiny štátu a práva, cirkevné a konfesijné právo. Jeho úlohou a cieľom je podať základné informácie o štáte a práve v ich historickom kontexte a napomôcť tak k uvedomovaniu si dosahu historického vývoja vied o štáte a práve pre súčasnosť.


Vedúci oddelenia: prof. Dr. h. c. PhDr. Jaroslav STRAKA, DrSc.

Tajomník oddelenia: Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.


Profesori:


prof. Dr. h. c. PhDr. Jaroslav STRAKA, DrSc.
konzultačné hodiny: Streda (párna) 08:30 - 09:30, m.č. : 169


prof. Dr. h. c. ThDr. Jozef KRAJČI, PhD.
konzultačné hodiny: Utorok (nepárny) 12:00 - 14:00, m.č. : 171


Odborní asistenti:


Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.
konzultačné hodiny: Utorok (nepárny) 12:30 - 13:50, m.č. : 148, mail: michal.turosik@umb.sk

JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.
konzultačné hodiny: Utorok 10:30 - 12:30, inak po dohode, m.č. 163 mail: ivana.soskova@umb.sk


JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD.
konzultačné hodiny: Pondelok 13:30 - 14:30, Utorok 09:00 - 10:00, m.č. : 152


Mgr. Renáta JAKUBČOVÁ, PhD.
konzultačné hodiny: Pondelok 13:00-15:00 + podľa dohody, m.č. 163 
© 2008 Právnická fakulta UMB | created by webarranger.com